МГЕО "Наш дім - Манява" » Каталог статей » Механізми участі громадськості у реалізації екологічної політики.

Механізми участі громадськості у реалізації екологічної політики.

14.12.2017 / Коментарів: 1 / Категорія: / Добавив: Гість

Механізми участі громадськості у реалізації екологічної політики.
До основних механізмів участі громадськості у вирішенні екологічних проблем, плануванні та реалізації екологічної політики можна віднести:

-         референдуми;

-         звернення громадян;

-         обрання депутатів;

-         внесення питань на розгляд сесії місцевих рад;

-         збори громадян, мітинги;

-         громадські слухання;

-         місцеві ініціативи;

-         створення громадських організацій;

-         громадська експертиза;

-         громадська інспекція;

-         оцінка впливу на навколишнє природне середовище (ОВНС);

-         судовий захист порушених екологічних прав;

 

Референдуми.

Референдум в Україні регулюється ст. 38. Конституції України: «Громадяни України  мають право брати участь в управлінні державними  справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів державної влади та органів місцевого самоврядування»; Законом України «Про всеукраїнські та місцеві референдуми», Законом України «Про місцеве самоврядування».

За ознаками референдуми поділяються на всеукраїнський та місцевий.

 Всеукраїнський референдум. Він призначається Верховною Радою України, Президентом України, або проголошується за народною ініціативою, за вимогою не менше як трьох мільйонів громадян України, які мають право голосувати, за умови, що підписи щодо призначення референдуму зібрано не менше як у двох третинах областей України.

Відповідно до ст.. 1 Закону України «Про всеукраїнські та місцеві референдуми» закони, інші рішення, прийнятті референдумом, мають вищу юридичну силу по відношенню до законодавчих актів Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Президента України.

Закони, інші рішення, прийняті референдумом, обнародуються у встановленому законодавством України порядку опублікування правових актів Верховної Ради України та місцевих Рад народних депутатів і вводяться в дію з моменту їх опублікування.

Місцевий референдум. Призначається місцевими радами чи за вимогою, що  підписана 1/10 часткою громадян України, які мають право голосу та постійно проживають на території відповідної адміністративної одиниці (села, селища, міста тощо). Предметом місцевого референдуму може бути будь яке питання, віднесене законом України до відання місцевого референдуму.

Рішення прийняте на місцевому референдуму, не потребує будь якого затвердження державними органами і є обов’язковим для виконання відповідною радою, місцевими органами державної влади, підприємствами, організаціями і установами, також громадянами, якщо воно не суперечить закону України.

 

Звернення громадян.

Згідно Закону України «Про звернення громадян» від 2 жовтня 1996 року громадяни можуть звернутися до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, установ, організацій та підприємств незалежно від форм власності із зверненням, зауваженням, скаргами, що стосуються екологічних питань.

Це передбачено також Конституцією України ст. 40. «Усі мають право направляти індивідуальний чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів влади, органів місцевого самоврядування та посадових осіб і службових осіб цих органів, що зобов’язані розглянути звернення та дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк».

Під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції, заяви, і скарги.

Пропозиція (зауваження) – звернення громадян, де висловлюються порада, рекомендація щодо діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових осіб, а також висловлюються думки щодо врегулювання суспільних відносин, умов життя громадян, вдосконалення правової основи державного і громадського життя, соціально-культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства.

Заява (клопотання) – звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, депутатів, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності.

Скарга – звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян, посадових осіб.

 Особи до яких спрямовані такі звернення, повинні їх розглянути та надати обґрунтовану відповідь у місячний строк. Якщо звернення потребує додаткового вивчення, цей строк може бути продовжений до 45 днів.

Якщо питання, порушені в зверненні, не входять до повноважень певних посадових осіб, до яких спрямовані звернення, то вони в термін не більше 5 днів повинні переслати його за належністю відповідному органу чи посадовій особі.

 

Обрання депутатів.

Депутати ради –місцевий політик, член місцевої ради, який законом наділений   значним повноваженням як у раді, так і поза нею (ст.. 49 Закону України «Про місцеве самоврядування»). Депутат є представником виборців, жителів округу з якого він обирався у певній раді.

Основною формою діяльності депутата є його законодавча ініціатива. Він має право звернутися до посадових осіб усіх державних органів  та органів місцевого самоврядування, громадських організацій, керівників установ та організацій незалежно від форм власності з питань, пов’язаних з депутатською діяльністю, і брати участь у розгляді порушених питань.

Депутатський запит є найвищою формою депутатського впливу на вирішення важливих питань в інтересах всього суспільства. Його звернення є обов’язковим  для  розгляду та відповіді не більше як 10 днів з моменту його одержання.

Громадяни мають право поставити питання про відкликання народних депутатів України та депутатів місцевих Рад на загальних зборах громадян за місцем проживання, проведених в порядку, передбаченому Положенням про загальні збори громадян  за місцем проживання в Україні  ( ст. 15).

 

 Внесення пропозицій на розгляд сесії місцевих Рад.

Ради можуть приймати рішення з будь яких питань в межах своє компетенції. Пропозиції щодо питань на розгляд сесії ради можуть вноситися головою, постійними комісіями, депутатами, виконавчими комітетами ради, загальними зборами громадян або у порядку місцевої ініціативи.

Пропозиція для внесення до порядку денного ради питання супроводжується розробленням проекту рішення ради з цього питання.

Проект рішення обговорюється на комісії та після його узгодження подається на розгляд відповідної ради. Рішення ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість від загального складу депутатів ради та набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення, якщо самим рішенням не передбачений пізніший термін введення його в дію.

 

Збори громадян, мітинги.

Цей механізм регулюється Законами України «Про місцеве самоврядування» (ст. 8), Конституцією України (ст.. 39) та Постановою Верховної Ради  України «Про затвердження Положення про загальні збори громадян за місцем  проживання в Україні» (від 17 грудня 1993 року).

Збори скликаються в міру необхідності, але не менше як один раз на рік і є правомочними за наявності на них більше половини громадян, які проживають на відповідній  території і мають право брати участь у зборах, а у разі скликання зборів представників громадян – не менше як двох третин представників відповідних територіальних утворень.

Збори мають право звертатися з пропозиціями до відповідних Рад, державних органів місцевого самоврядування, керівників установ та організацій, які зобов’язанні розглянути ці пропозиції та інформувати у місячний строк про результати розгляду.

Збори скликаються головою Ради або її виконавчим комітетом, громадськими організаціями та комітетами. Рішення зборів приймаються більшістю голосів громадян, які присутні на зборах. Рішення зборів проводиться в життя головами відповідних Рад, їх виконавчими комітетами, органами територіальної самоорганізації громадян.

Для організації зборів, мітингів, вуличних походів громадян мають подавати заяву у виконавчий комітет відповідної місцевої ради. Така заява подається в письмовій формі не пізніше як за 10 днів до запланованої дати проведення зборів, мітингів тощо. У заяві зазначається мета, форма, місце проведення заходу або маршрут, час його початку та закінчення, перебування кількості учасників, прізвище, ім’я,  по батькові уповноважених у проведенні заходів, дата та підпис.

Виконавчий комітет розглядає і повідомляє про прийняте рішення не пізніше як за 5 днів до часу проведення заходу. Виконавчий комітет має право при потребі запропонувати тим, хто звернувся з заявою, інший час та місце проведення заходу. Рішення цього органу при потребі може бути оскаржено в суді.

 

Громадські слухання.

Територіальна громада має право проводити громадські слухання (ст.. 13 Закону України «Про місцеве самоврядування»). Вони проводяться не рідше одного разу на рік. Пропозиції, які виносяться за результатами громадських слухань, підлягають обов’язковому розгляду органом місцевого самоврядування. Порядок організації громадських слухань визначається статутом територіальної громади.

Інформація про проведення  громадських слухань (тематика, час, місце проведення) подається у місцевих, а у разі потреби у центральних засобах масової інформації не пізніше ніж за 30 днів до їх початку. Організаторами проведення слухань забезпечується можливість ознайомлення населення з матеріалами, які висвітлюють питань, внесенні на громадські слухання.

Висновки з питань, що розглядаються на громадських слуханнях, та відповідні пропозиції висвітлюються в ЗМІ. Ці висновки мають рекомендаційний характер і можуть бути враховані під час прийняття уповноваженими центральними органами виконавчої влади рішень.

 

Місцеві ініціативи.

Члени територіальної громади мають право ініціювати розгляд у раді ( в порядку місцевої ініціативи) будь якого питання, віднесеного до відання місцевого самоврядування (ст. 9 Закону України «Про місцеве самоврядування»).

Порядок внесення місцевої ініціативи на розгляд ради визначається представницьким органом місцевого самоврядування або статутом територіальної громади. Ця ініціатива підлягає обов’язковому розгляду на відкритому засіданні ради за участю членів ініціативної групи. Рішення ради, прийняте з питань, внесеного на їх розгляд шляхом місцевої ініціативи обнародується в порядку, встановленому представницьким органом місцевого самоврядування або статутом територіальної громади.

 

            Створення громадських організацій та рад.

 Цей механізм регулюється Закон України «Про об’єднання громадян», Законом України «Про благодійництво та благодійні організації», Законом України «Про молодіжні та дитячі громадські організації». Діють ці організації на підставі статуту організації.

Повноваження громадських організацій у сфері охорони навколишнього природного середовища визначенні Законом  України «Про охорону навколишнього природного середовища» (ст..21).

Вона мають право:

-         розробляти і пропагувати свої природоохоронні ініціативи та програми;

-         утворювати громадські фонди охорони навколишнього природного середовища; за погодженнями з місцевими Радами за рахунок власних коштів і добровільної трудової участі членів громадських організацій, виконувати роботи по охороні та відтворенню природних ресурсів, збереженню та поліпшенню стану навколишнього природного середовища;

-         брати участь у проведенні спеціально  уповноваженими державними органами управління в галузі охорони навколишнього природного середовища перевірок виконання підприємствами, установами та організаціями природоохоронних планів та заходів;

-         проводити громадські екологічну експертизу;

-         одержувати у встановлено законодавством України інформацію про стан довкілля;

          Законодавством України передбачено інші функції цих організацій у сфері охорони навколишнього природного середовища.

 

           Громадська експертиза.

           Регулюється Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища», Законом України «Про екологічне експертизу» та іншими нормативно-правовими актами.

           В Україні здійснюється державна та громадська екологічна експертиза. Висновки державної екологічної експертизи є обов’язковими для виконання. Висновки громадської екологічної експертизи мають рекомендаційних характер і можуть бути враховані при проведенні державної екологічної експертизи, а також при прийнятті рішень, щодо подальшої реалізації об’єкта екологічної експертизи.

            Громадська екологічна експертиза може здійснюватися в будь якій сфері діяльності, що потребує екологічного обґрунтування, за ініціативою громадських екологічних організацій. Громадська екологічна експертиза може здійснюватися одночасно з державною, шляхом створення на добровільних засадах тимчасових або постійних еколого-експертних громадських організацій.

          Фінансування громадської експертизи здійснюється за рахунок коштів об’єднань громадян.

 

         Громадська інспекція.

         Регулюється Законом України  «Про охорону навколишнього природного середовища», Законом України «Про природно-заповідний фонд України», Положенням про громадських інспекторів з охорони навколишнього природного середовища» затвердженим Наказом Міністерства екології та природних ресурсів.

         Право призначення громадських інспекторів має головний державний екологічний інспектор.

 

         ОВНС. Оцінка впливу на навколишнє природне середовище.

         Регулюється Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища» (ст..51), Законом України «Про екологічне експертизу», Державними будівельними нормами (ДБН), «Положенням про склад і зміст матеріалів оцінки впливу запроектованої господарської діяльності на стан  навколишнього природного середовища і природних ресурсів  ОВНС».

          Порядок розроблення матеріалів ОВНС у складі проектно-кошторисної документації на будівництво встановлений ДБН А.2,2-1-95 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні та будівництві підприємств, будинків і споруд. Основні положення проектування».

 


Коментарі (1)

Опубліковано: 25.02.2009Спам
Прохання до авторів статті: дайте будь-ласка ссилку на НПА,якщо такий існує,що регулює самофінансування громадських організацій за рахунок своєї результативної діяльності по,тобто відрахування певного відсотку від сплачених штрафів у фонд організації. Це значно поліпшить екологічний стан.

Коментувати

Додавати коментарі можуть тільки зареєстровані користувачі.
[ Регистрация | Вход ]
Молодіжна громадсько-екологічна організація "Наш дім - Манява"© 2003-2017/ All right reseved / Design by VWStudio /