МГЕО "Наш дім - Манява" » Каталог статей » Оцінка впливів запланованої діяльності на соціальне і техногенне середовище

Оцінка впливів запланованої діяльності на соціальне і техногенне середовище

19.01.2018 / Коментарів: 0 / Категорія: / Добавив: Гість

7.1. Оцінка впливів запланованої діяльності на соціальне і техногенне середовище.
При оцінці впливів на соціальне середовище здійснюється така робота.
Наводиться коротка сучасна і прогнозна характеристики основних соціально-побутових умов проживання місцевого населення в зоні впливів планової діяльності.
Характеристика населення включає інформацію про його статево-вікову структуру, зайнятість, міграцію, чисельність, захворюваність і потреби. При цьому визначається:
• характер та розміщення прилеглої до об’єкта проектування житлової та громадської забудови;
• наявність об’єктів соціально-побутового, спортивно-оздоровчого, курортного та рекреаційного призначення тощо;
• інженерне облаштування забудови ( водопостачання, каналізація, теплопостачання та інше).
Оцінюються позитивні і негативні впливи планової діяльності на соціальні умови життєдіяльності та задоволення потреб місцевого населення, в тому числі його зайнятості.
Оцінюються впливи планової діяльності на зони рекреації та обґрунтовуються заходи щодо їх збереження і раціонального використання.
У випадках проектування особливо небезпечних промислових об’єктів, що можуть несприятливо впливати на навколишнє середовище (І та ІІ класу небезпеки за санітарною класифікацію "Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів. ДСП № 173-96), здійснюється оцінка прогнозного впливу проектованого об’єкта на стан здоров’я населення, яке мешкає на прилеглій території.
Обґрунтовуються заходи щодо запобігання погіршенню умов життєдіяльності місцевого населення та його здоров’я при реалізації проекту будівництва об’єкта, у тому числі розглядаються компенсаційні заходи.
А при оцінці впливів запланованої діяльності на техногенне середовище проводиться така робота.
Оцінюються впливи планової діяльності на промислові, житлово-цивільні об’єкти, пам’ятки архітектури, історії і культури (як об’єкти забудови), наземні і підземні споруди та інші елементи техногенного середовища, що знаходяться в зоні впливів планової діяльності. Обґрунтовуються заходи щодо забезпечення їх експлуатаційної надійності і збереженості.
Визначаються об’єкти навколишнього техногенного середовища, що можуть негативно впливати на проектовану діяльність, види цих впливів, способи і засоби їх ліквідації.
7.2. Оцінка впливів на навколишнє середовище при будівництві і вимоги до ОВНС у схемі інвестиційного процесу будівництва.
Оцінка впливів на навколишнє середовище при будівництві.
Виконується в складі матеріалів розділу Проекту організації будівництва (ПОБ) і включає заходи щодо:
1) захисту повітряного середовища та боротьби з шумом і іншими негативними фізичними впливами;
2) охорони поверхневих і підземних вод;
3) охорони ґрунту;
4) охорони рослинного і тваринного світу, заповідних об’єктів;
5) охорони умов життєдіяльності людини;
6) охорони пам’яток історії і культури;
7) охорони оточуючих об’єктів техногенного середовища.
Виконується комплексний аналіз стану будівельного майданчика (траси) і встановлюються вимоги до:
1) розміщення під’їзних доріг та стоянок автотранспорту;
2) підйомно-транспортних механізмів, будівельного обладнання, електроприладів, інструментів тощо;
3) інженерного облаштування побутових приміщень та складських об’єктів;
4) вивозу або утилізації будівельних відходів та рекультивації земель після завершення будівельної діяльності;
5) вибору оптимальних технологічних рішень, що знижують негативний вплив будівництва на навколишнє середовище до нормального рівня.
В матеріалах розподілу ПОБ відображають оцінку впливу об’єкта будівництва на природні об’єкти, на середовище життєдіяльності людини й оточуючі будівлі та споруди, а також намічені санітарні заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності населення, що проживає в зоні будівництва.
Вимоги до НВС у схемі інвестиційного процесу будівництва.
Основний обсяг робіт з ОВНС, як правило, виконується на стадії техніко-економічного обґрунтування інвестицій (ТЕО інвестицій) або ескізного проекту (ЕП) і уточнюється у випадку зміни прийнятих рішень у проекті (робочому проекті), зокрема, при зміні технологічного процесу, потужності підприємства (об’єкта) а також виділенні нових пускових комплексів та ін. Відсутність змін у проекті (робочому проекті) у порівнянні з ТЕО інвестицій або ЕП засвідчується підписом замовника і головного інженера проекту.
На стадії Проект (робочий проект) підготовка матеріалів ОВНС у повному обсязі виконується тільки у тих випадках, коли ці матеріали не готувалися на попередніх стадіях.
Після вводу об’єкта проектування в експлуатацію та досягнення проектної потужності виконується, за необхідності, оцінка ефективності прийнятого комплексу охоронних і захисних заходів та коригування матеріалів ОВНС. В подальшому після-проектний аналіз виконується з ініціативи адміністрації об’єкта експлуатації або органів державного нагляду.
7.3. Комплексні заходи щодо забезпечення нормативного стану навколишнього середовища та його безпеки.
Підрозділ містить результати узагальнення заходів щодо забезпечення нормативного стану навколишнього середовища, а також дані щодо поводження з усіма відходами, що утворюються при здійсненні планової діяльності.
Наводиться перелік і стисла характеристика проектних рішень, комплекс яких включає:
1) ресурсозберігаючі заходи – збереження і раціональне використання земельних, водних, енергетичних, паливних ресурсів, повторне їх використання та ін.;
2) захисні заходи – влаштування захисних споруд (дренажі, екрани, завіси та ін.), включаючи технологічні заходи (використання екологічно чистих і безвідходних технологій, очищення, екологічно безпечне поводження з відходами та ін.), планувальні заходи (функціональне зонування, організація санітарно-захисних зон, озеленення та ін.), усунення наднормативних впливів;
3) відновлювальні заходи – технічна чи біологічна рекультивація, нормалізація стану окремих компонентів навколишнього середовища тощо;
4) компенсаційні заходи – компенсація незворотного збитку від планової діяльності шляхом проведення заходів щодо рівномірного поліпшення стану природного, соціального і технічного середовища в іншому місці і/або в інший час, грошове відшкодування збитків;
5) охоронні заходи – моніторинг території зон впливів планової діяльності, система оповіщення населення.
Наводяться, за можливості, результати розрахунків визначення економічної ефективності здійснення природоохоронних заходів.
Оцінюються обмеження будівництва об’єктів планової діяльності за умовами навколишнього природного, соціального, техногенного середовища та обсяг інженерної підготовки території, необхідні для дотримання умов безпеки навколишнього середовища.
До матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище відходів виробництва планової діяльності відносяться:
1) проектні дані про обсяги усіх видів газоподібних, рідких і твердих відходів виробництва і твердих побутових відходів;
2) відомості про запроектовані технологічні рішення щодо зменшення обсягів
3) відходів, які утворяться;
4) відомості про заходи щодо утилізації відходів безпосередньо на підприємстві;
5) дані щодо поводження з відходами, які вивозяться за межі підприємства.
Виконується комплексна оцінка впливів планової діяльності на навколишнє середовище за умови реалізації комплексу заходів щодо забезпечення нормативного стану навколишнього середовища, з урахуванням попередніх оцінок, наведених у інших підрозділах.
Визначається ступінь екологічного ризику планової діяльності та впливу на умови життєдіяльності людини.
Оцінка ризику планової діяльності щодо природного, соціального і техногенного середовищ включає:
1) аналіз ризику кризових змін стану природних комплексів та умов життєдіяльності людини;
2) аналіз відомих аварій та їх частоти за галузевою належністю об’єктів планової діяльності;
3) аналіз основних причин виникнення аварій;
4) аналіз умов виникнення та розвитку аварій, у тому числі визначення типових варіантів вірогідних аварій, оцінка кількості небезпечних речовин, які знаходяться в зоні аварії;
5) розрахунок вірогідних зон дії загрозливих факторів на здоров’я людини, тваринний та рослинний світ, оцінка ймовірної кількості потерпілих, оцінка можливих збитків;
6) опис технічних рішень із запобігання розвитку аварій та локалізації викидів небезпечних речовин, забезпечення пожежної та вибухобезпеки;
7) опис систем контролю і автоматичного регулювання, блокування, сигналізації й інших засобів запобігання аваріям.
Обґрунтовується оптимальність прийнятого комплексу проектних рішень, виходячи із вимог екологічного та санітарного законодавства і забезпечення експлуатаційної надійності об’єктів навколишнього техногенного середовища.
Наводиться перелік і характеристика залишкових впливів і обґрунтовується їх допустимість при будівництві і експлуатації об’єктів проектованої діяльності.
Якщо неможливо досягнути гігієнічних та екологічних нормативів якості навколишнього середовища на територіях з підвищеним рівнем його забруднення, то проектування об’єктів будівництва, що є джерелами додаткового забруднення, не дозволяється.


Коментарі (0)

Коментувати

Додавати коментарі можуть тільки зареєстровані користувачі.
[ Регистрация | Вход ]
Молодіжна громадсько-екологічна організація "Наш дім - Манява"© 2003-2017/ All right reseved / Design by VWStudio /