МГЕО "Наш дім - Манява" » Каталог статей » Поняття екологічної експертизи і оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС)

Поняття екологічної експертизи і оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС)

19.01.2018 / Коментарів: 0 / Категорія: / Добавив: Гість

1.1. Поняття, ціль і принципи екологічної експертизи.
Екологічна експертиза є самостійним видом екологічного контролю, вона має сугубо попереджувальне значення, оскільки здійснюється, як правило, до початку еколого-шкідливої діяльності. В Україні вона проводиться більш як 20 років і її предметом є, в загальному випадку, проектна документація.
Ціль екологічної експертизи – забезпечити попередження шкідливих наслідків господарської діяльності для навколишнього середовища, здоров’я людини і зв’язаних з ними соціальних, екологічних та інших впливів на екологічну безпеку суспільства, тобто визначити допустимість реалізації об’єкта експертизи. А завданням екологічної експертизи є попередня оцінка ступеня екологічної шкоди, яку може нанести довкіллю конкретний потенційний господарюючий об’єкт.
Екологічна експертиза базується на таких основних принципах:
а) презумпція потенційної екологічної небезпеки будь-якої господарської та іншої діяльності, що намічається;
б) обов’язковість проведення державної екологічної експертизи до прийняття рішення о реалізації чи впровадженні об’єкта експертизи;
в) комплексність оцінки впливу на довкілля господарської та іншої діяльності і його наслідків;
г) обов’язковість обліку вимог екологічної безпеки при проведенні експертизи;
д) достовірність і повнота інформації, яка надається на експертизу;
е) незалежність експертів екологічної експертизи при здійсненні ними своїх повноважень;
ж) наукова обгрунтованісь, об’єктивність та законність висновків екологічної експертизи;
з) гласність, участь громадських організацій (об’єднань), облік суспільної думки;
и) відповідальність учасників екологічної експертизи (заказчика, підрядчика, споживача) за організацію, проведення і якість експертизи.
1.2. Поняття і місце ОВНС в матеріалах експертизи; ціль і завдання ОВНС.
Поняття оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) введене в практику проектування і державної екологічної експертизи у 1989р., яка має передувати прийняттю рішення про здійснення того чи іншого проекту. Така оцінка є обов’язковим елементом всіх стадій розробки проектних матеріалів на здійснення господарської та іншої діяльності, яка може негативно впливати на стан природних ресурсів, здоров’я і умови життя населення.
У складі документів, які подаються на екологічну експертизу повинні бути такі групи матеріалів:
• оцінка впливу на довкілля діяльності, що намічається (ОВНС);
• позитивні заключення і узгодження органів державного нагляду і контролю, а також органів місцевого самоврядування;
• матеріали обговорення запланованого об’єкта реалізації з громадськими організаціями і суспільством.
Метою ОВНС є визначення доцільності і прийнятності планованої діяльності і обґрунтування економічних, технічних, організаційних, санітарних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища.
Матеріали ОВНС надаються у складі проектної документації уповноваженим державним органам для експертної оцінки і повинні всебічно характеризувати результати оцінки впливів на природне, соціальне, включаючи життєдіяльність населення, і техногенне середовище ( далі – навколишнє середовище) та обґрунтовувати допустимість запланованої діяльності.
Основними завданнями ОВНС є:
1) загальна характеристика існуючого стану території району і майданчика (траси) будівництва або їх варіантів, де планується реалізація об’єкта господарської діяльності;
2) розгляд і оцінка екологічних, соціальних і техногенних факторів, санітарно-епідеміологічної ситуації конкурентно-можливих альтернатив (у тому числі технологічних і територіальних) планової діяльності та обґрунтування переваг обраної альтернативи та варіанта розміщення;
3) визначення переліку можливих екологічно небезпечних впливів (далі – впливів) і зон впливів планованої діяльності на навколишнє середовище за варіантами розміщення (якщо рекомендується подальший розгляд декількох);
4) визначення масштабів та рівнів впливів планованої діяльності на навколишнє середовище;
5) прогноз змін стану навколишнього середовища відповідно до переліку впливів;
6) визначення комплексу заходів щодо попередження або обмеження небезпечних впливів планованої діяльності на навколишнє середовище, необхідних для дотримання вимог природоохоронного та санітарного законодавств і інших законодавчих та нормативних документів, які стосуються безпеки навколишнього середовища;
7) визначення прийнятності очікуваних залишкових впливів на навколишнє середовище, що можуть бути за умови реалізації всіх передбачених заходів;
8) складання Заяви про екологічні наслідки планованої діяльності.
1.3. Основні положення, терміни та їх визначення в матеріалах ОВНС.
Матеріали ОВНС розробляються на підставі інженерно-екологічних, санітарно-гігієнічних, інженерно-технічних вишукувань і досліджень на базі сучасних методик і технічних засобів. Вихідними даними для виконання ОВНС є усі наявні фонові дані, що характеризують стан довкілля на досліджуваній території, дані моніторингу, результати інженерно-технічних і інших вишукувань минулих років, картографічні, геолого-гідрологічні матеріали та інша інформація.
При складанні акта вибору і проекту відведення земельної ділянки для розміщення об’єкта проектування, а також у випадках зменшення нормативної санітарно-захисної зони (СЗЗ) матеріали ОВНС подаються в обсязі, достатньому для обґрунтування висновків при погодженні місця розташування об’єкта органами державного нагляду, а також визначення обмежень під час використання ділянки.
За наявності впливів запланованої діяльності на території сусідніх держав, ОВНС виконують з урахуванням вимог Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті, яка ратифікована Україною 19.03.1999р.
Основні терміни та їх визначення (з Додатку А ДБН А.2.2-1-2003).

1

Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС) – це визначення масштабів і рівнів впливів планованої діяльності на навколишнє середовище, заходів щодо запобігання або зменшення цих впливів, прийнятності проектних рішень з точки зору безпеки навколишнього середовища.

2

Навколишнє середовище – це сукупність природних, соціальних (включаючи середовище життєдіяльності людини) і техногенних умов існування людського суспільства.

3

Навколишнє природне середовище – це сукупність природних чинників і об’єктів навколишнього середовища, що мають природне походження або розвиток.

4

Навколишнє соціальне середовище – це сукупність соціально-побутових умов життєдіяльності населення, соціально-економічних відносин між людьми, групами людей, а також між ними і створюваними ними матеріальними і духовними цінностями.

5

Середовище життєдіяльності людини – це навколишнє середовище території населених пунктів, курортних та рекреаційних зон, водні об’єкти, призначені для господарсько-питного та рекреаційного використання, землі сільгоспугідь.

6

Навколишнє техногенне середовище – це штучно створена частина навколишнього середовища, що складається з технічних і природних елементів.

7

Об’єкти впливу (реципієнти) – це об’єкти і компоненти навколишнього середовища чи їх окремі елементи, на які здійснюється вплив планованої діяльності.

8

Джерела впливу – це техногенні та природні об’єкти (або їх складові частини), процеси і явища, що впливають на навколишнє середовище.

9

Вплив – це привнесення в навколишнє середовище чи вилучення з нього будь-якої матеріальної субстанції або інші дії, що викликають зміни його стану.

10

Вплив нормативний – це вплив на навколишнє середовище, що здійснюється в припустимих межах і не викликає понаднормативних змін.

11

Стан нормативний – це стан території (акваторії), за якого кількісні характеристики компонентів навколишнього середовища відповідають існуючим нормам і вимогам.

12

Фон прогнозований – це прогнозна оцінка стану навколишнього середовища на розрахунковий період із урахуванням змін інфраструктури території, але без урахування планованої діяльності.

13

Стан прогнозований – це прогнозна оцінка стану навколишнього середовища на розрахунковий період із урахуванням змін інфраструктури території та реалізації планованої діяльності.

14

Ризик – це ступінь імовірності певного негативного впливу на навколишнє середовище, який може відбутись в певний час або за певних обставин від планованої діяльності.Коментарі (0)

Коментувати

Додавати коментарі можуть тільки зареєстровані користувачі.
[ Регистрация | Вход ]
Молодіжна громадсько-екологічна організація "Наш дім - Манява"© 2003-2017/ All right reseved / Design by VWStudio /