МГЕО "Наш дім - Манява" » Каталог статей » Порядок і етапи виконання ОВНС; юридичні аспекти розробки матеріалів ОВНС

Порядок і етапи виконання ОВНС; юридичні аспекти розробки матеріалів ОВНС

19.01.2018 / Коментарів: 0 / Категорія: / Добавив: Гість

4.1. Порядок підготовки і виконання матеріалів ОВНС.
Порядок виконання та підготовки матеріалів ОВНС повинен відповідати загальній технологічній схемі інвестиційного процесу будівництва, наведеній у Додатку В ДБН А.2.2-1-2603:
1) замовник визначає виконавця ОВНС;
2) замовник і виконавець ОВНС складають, погоджують і публікують Заяву про наміри за формулою, наведеною у Додатку Г, із зазначенням переліку очікуваних впливів планованої діяльності; проводять збір і систематизацію наявних матеріалів про стан навколишнього середовища, середовища життєдіяльності населення і господарської діяльності відповідно до переліку впливів; складають завдання на розроблення матеріалів ОВНС за формою, наведеною у Додатку Д, з обґрунтуванням обсягів робіт залежно від небезпеки для навколишнього середовища планованої діяльності, її альтернативи (у тому числі відмови від зазначеної діяльності), варіантів розміщення і стану навколишнього середовища;
3) виконавець ОВНС виконує роботи відповідно до Завдання на розроблення матеріалів ОВНС і п.п.1.7-1.12 даних Норм і, за результатами цих робіт, готує разом із замовником Заяву про екологічні наслідки діяльності;
4) при виконанні ОВНС для видів діяльності й об’єктів, наведених у Додатку Е, замовник або, за його дорученням, виконавець ОВНС через органи місцевої влади інформує населення про планову діяльність, визначає місце і порядок проведення громадських слухань, відкритих засідань, збирає звернення громадян, здійснює розгляд та врахування зауважень і пропозицій;
5) замовник чи, за його дорученням, генпроектувальник подають матеріали ОВНС у складі проектної документації на узгодження і комплексну державну експертизу відповідно до чинного законодавства.
Виконання ОВНС та підготовка її матеріалів, а також виконання окремих розділів на засадах субпідряду, доручається організаціям, які мають відповідну ліцензію. Вартість робіт з ОВНС проводиться у зведеному кошторисі окремим рядком.
4.2. Етапи проектування, будівництва і виконання ОВНС у схемі інвестиційного процесу.
Як можна бачити у Додатку В ДБН А.2.2.-1-2003 і наведеної нижче схеми, після прийняття інвестором рішення про будівництво об’єкта, робота складається з ряду стадій:
• передінвестиційні дослідження;
• проектування;
• будівництво;
• експлуатація.
Кожна з цих стадій має відповідні етапи як в частині передпроектних досліджень, проектування, будівництва і освоєння проектної потужності, так і в частині виконання ОВНС. Й хоч схема є довідковою, зміст етапів і стадій повинен бути узгодженим.
Виконання ОВНС у технологічній схемі інвестиційного процесу будівництва.

Етап

 

Зміст етапу проектування і

будівництва

Зміст етапу ОВНС

Прийняття інвестором рішення про будівництво

Передінвестиційні дослідження

1

Підготовка вихідних даних щодо об’єкта, наміченого до будівництва; визначення виробничої програми, інвестиційних намірів, потреб у сировині, енергоресурсах, кадрах тощо; передпроектні розроблення.

Складання Заяви про наміри (Додаток Г). Попередня оцінка впливу об’єкта проектування на навколишнє середовище.

2

Розроблення варіантів розміщення об’єкта з урахуванням стану навколишнього середовища й інженерної підготовки території.

Складання короткої ОВНС до матеріалів вибору і відведення земельної ділянки майданчика (траси) будівництва.

3

Складання і узгодження завдання на розроблення ТЕО інвестицій, ЕП (ескізного проекту).

Складання завдання на розроблення матеріалів ОВНС (Додаток Д) у складі завдання на розроблення ТЕО інвестицій, ЕП.

4

Розроблення ТЕО інвестицій, ЕП в обсязі, встановленому нормативними документами.

Розроблення матеріалів ОВНС у складі ТЕО інвестицій, ЕП і проведення громадських слухань для об’єктів, наведених у Додатку Е. Складання Заяви про екологічні наслідки діяльності.

5

Узгодження і затвердження ТЕО інвестицій, ЕП.

Комплексна державна експертиза й узгодження матеріалів ОВНС у складі ТЕО інвестицій або ЕП. Передача Заяви про екологічні наслідки діяльності в місцеві органи влади.

Проектування

6

Складання і узгодження завдання на розроблення проекту (робочого проекту).

Підготовка Завдання на розроблення матеріалів ОВНС у складі завдання на розроблення проекту (робочого проекту) з урахуванням змін проектних рішень проти прийнятих у ТЕО інвестицій, ЕП або змін у містобудівній ситуації.

7

Розроблення проекту (робочого проекту).

Виконання ОВНС у повному обсязі, якщо вона не проводилася на попередніх етапах, або уточнення ОВНС відповідно до складу проекту (робочого проекту).

8

Узгодження і затвердження проекту (робочого проекту).

Комплексна державна експертиза та узгодження матеріалів ОВНС відповідно до вимог чинного законодавства.

9

 

 

Розроблення робочої документації.

 

 

Уточнення матеріалів ОВНС при змінах технологій виробництва і проекту виконання будівельно-монтажних робіт тощо, представлення їх на узгодження та державну експертизу.

Будівництво

10

Будівництво об’єкта.

Отримання дозволу на будівництво. Реалізація заходів згідно з матеріалами ОВНС.

Експлуатація

11

Освоєння проектної потужності (післяпроектний аналіз).

Оцінка ефективності природоохоронних і захисних заходів згідно з матеріалами ОВНС, уточнення матеріалів ОВНС та проведення післяпроектного аналізу за необхідністю.

4.3. Юридичні аспекти розробки матеріалів ОВНС.
Матеріали ОВНС повинні розроблятися відповідно до державного стандарту ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд».
Поряд з цим, при розробленні матеріалів ОВНС необхідно керуватися вимогами чинного законодавства, стандарту України ДСТУ ISO-14001-97, чинними державними будівельними, санітарними та протипожежними нормами, а також екологічними умовами й обмеженнями.

ЗАКОНИ ТА КОДЕКСИ УКРАЇНИ, МІЖНАРОДНІ КОНВЕНЦІЇ ТА УГОДИ, ЯКІ РАТИФІКРВАНІ УКРАЇНОЮ, ЩОДО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА (з Додатку Б ДБН А.2.2-1-2003)
ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ
Закони України:
Про охорону навколишнього
середовища від 25.06.1991 р. № 1264
Про охорону атмосферного
повітря від 16.10.1992 р. № 2707
Про охорону земель від 19.06.2003 р. № 0962
Про природно-заповідний
фонд України від 16.06.1992 р. № 2456
Про рослинний світ від 09.04.1999 р. № 0591
Про тваринний світ від 03.03.1993 р. № 3041
від 13.12.2001 р. № 2894
Про екологічну експертизу від 09.02.1995 р. № 0045
Про захист рослин від 14.10.1998 р. № 0108
Про зону надзвичайної
екологічної ситуації від 13.07.2000 р. № 1908
Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки від 21.09.2000 р. № 1989
Кодекси України:
Господарський кодекс України від 16.01.2003 р.№ 436-IV
Земельний кодекс України від 25.10.2001 р.№2768-14
Водний кодекс України від 06.06.1995 р.№ 213/95
Повітряний кодекс України від 04.05.1993 р.№3167-12
Кодекс України про надра від 27.07.1994 р.№ 132/94
Лісовий кодекс України від 21.01.1994 р.№3852-12
Міжнародні конвенції та угоди:
Конвенція про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі від 29.10.1996 р.№ 436/96
Конвенція про біологічне різноманіття від 29.11.1994 р.№ 257/94
Конвенція про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середовища існування водоплавних птахів від 29.10.1996 р.№ 437/96
Конвенція про приєднання озер від 01.07.1999 р.№ 801-14
Рамкова конвенція Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату від 29.10.1996 р.№ 435/96
Картахенський протокол про біобезпеку до Конвенції про біологічне різноманіття від 12.09.2002 р.№ 152-IV
СОЦІАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ
Закони України:
Основи законодавства України про охорону здоров’я від 19.11.1992 р. № 2801
Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення від 24.02.1994 р. № 4004
Про місцеве самоврядування в Україні від 21.05.1997 р.№ 280/97
Про об’єднання громадян від 16.06.1992 р.№2460-12
Про власність від 07.02.1991 р. № 0697
Про підприємництво від 07.02.1991 р. № 0698
Про звернення громадян від 02.10.1996 р.№ 393/96
Про інформацію від 02.10.1992 р. № 2657
Про державну таємницю від 21.01.1994 р.№3855-12
Міжнародні конвенції та угоди:
Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються
довкілля від 06.07.1999 р.№ 832-12
ТЕХНОГЕННЕ СЕРЕДОВИЩЕ
Закони України:
Про основи містобудування від 16.11.1992 р. № 2780
Про землеустрій від 22.05.2003 р. № 0858
Про використання земель оборони від 27.11.2003 р. № 1345
Про меліорацію земель від 14.01.2000 р. № 1389
Про пестициди і агрохімікати від 02.02.1995 р. № 0086
Про відходи від 05.03.1998 р. № 0187
Про металобрухт від 05.05.1999р.№0619-XIV
Про об’єкти підвищеної небезпеки від 18.01.2001 р. № 2245
Про пожежну безпеку від 17.12.1993 р. № 3745
Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру від 08.06.2000 р.№1809-III
Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку від 08.02.1995 р. № 0039
Про поводження з радіоактивними відходами
від 30.06.1995 р. № 0255
Про Загальнодержавну програму поводження з токсичними відходами від 14.09.2000 р. № 1947
Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції від 14.01.2000 р. № 1393
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відходів від 07.03.2002 р. № 3073
Міжнародні конвенції та угоди:
Конвенція про заборону розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї та про її знищення від 16.10.1996 р. № 187
Угода про співробітництво в галузі вивчення, розвідки і використання мінерально-сировинних ресурсів від 16.01.1998 р. № 38/98
Конвенція про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті від 19.03.1999 р.№ 534-14
Конвенція про ядерну безпеку від 17.12.1997 р.№ 736/97
Об’єднана конвенція про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами від 30.04.2000 р.№1688-III

Поряд з цим, додаткові вимоги щодо складу матеріалів ОВНС об’єктів зі специфічними умовами будівництва, а також при ліквідації наслідків аварій і катастроф, консервації і ліквідації підприємств, будинків і споруд визначаються в окремих відомчих нормативних документах.
Норми ДБН А.2.2-1-2003 є обов’язковими для органів державного управління, контролю і експертизи, а також місцевого і регіонального самоврядування, підприємств, організацій і установ незалежно від форм власності і відомчої приналежності та фізичних осіб, котрі здійснюють свою діяльність в межах України.Коментарі (0)

Коментувати

Додавати коментарі можуть тільки зареєстровані користувачі.
[ Регистрация | Вход ]
Молодіжна громадсько-екологічна організація "Наш дім - Манява"© 2003-2017/ All right reseved / Design by VWStudio /