МГЕО "Наш дім - Манява" » Каталог статей » Склад розділу ОВНС

Склад розділу ОВНС

19.01.2018 / Коментарів: 0 / Категорія: / Добавив: Гість

5.1. Структура і склад розділу ОВНС.
Розділ ОВНС в проектній документації повинен містити такі підрозділи:
1) підстави для проведення ОВНС;
2) фізико-географічні особливості району і майданчика (траси) будівництва об’єкта проектування;
3) загальна характеристика об’єкта проектування;
4) оцінка впливів планової діяльності на навколишнє природне середовище;
5) оцінка впливів планової діяльності на навколишнє соціальне середовище;
6) оцінка впливів планової діяльності на навколишнє техногенне середовище;
7) комплексні заходи щодо забезпечення нормативного стану навколишнього середовища і його безпеки;
8) оцінка впливів на навколишнє середовище під час будівництва;
9) Заява про екологічні наслідки діяльності.
5.2. Підстави для проведення ОВНС.
До складу документації цього підрозділу («Підстави для проведення ОВНС») включають такі матеріали:
1) відомості про документи, що є підставою для розроблення матеріалів ОВНС у складі інвестиційної програми чи проекту будівництва;
2) перелік джерел потенційного впливу планової діяльності на навколишнє середовище з урахуванням її альтернативних варіантів;
3) стислу характеристику видів впливів планової діяльності на навколишнє середовище та їх перелік, визначений у «Заяві про наміри» або на інших етапах виконання ОВНС;
4) перелік екологічних, санітарно-епідеміологічних, протипожежних і містобудівних обмежень;
5) дані щодо ставлення громадськості та інших зацікавлених сторін до планової діяльності і пов’язаних з нею проблем, що вимагають вирішення;
6) перелік використаних нормативно-правових документів;
7) опис методів прогнозування динаміки показників навколишнього середовища і обґрунтування розрахункових періодів прогнозу;
8) дані про структурні підрозділи виконавця та перелік субпідрядних організацій і фахівців, котрі виконували ОВНС (якщо не наводилися у Вступі);
9) перелік та стислий аналіз попередніх погоджень і експертиз, включаючи і громадську експертизу (якщо вона проводилась);
10) перелік джерел інформації, використаних при розробленні матеріалів ОВНС.
5.3. Звітні матеріали з ОВНС.
Звітні матеріали з ОВНС повинні за своїм складом і змістом бути достатні для того, щоб характеризувати:
1) дотримання вимог нормативно-правових документів органів державної влади (Укази Президента, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України та місцевих органів виконавчої влади);
2) дотримання положень чинних природоохоронного, санітарного і містобудівного законодавств;
3) відповідність вимогам чинних нормативних документів (ДБН, ВБН, РБН, національних стандартів) у частині регламентації ними питань, пов’язаних з природоохоронними проблемами, використанням природних ресурсів, а також проблемами забезпечення безпечних умов життєдіяльності людини та експлуатаційної надійності техногенних об’єктів;
4) неперевищення впливів на навколишнє середовище щодо показників, нормованих і лімітованих на момент проектування об’єкта (ГДК, ліміти та ін.);
5) виникнення у навколишньому середовищі небезпечних ендогенних і екзогенних геологічних процесів та інших явищ (забруднення, заростання водоймищ тощо);
6) дотримання екологічних, санітарно-епідеміологічних, інженерно-технічних і місцевих функціонально-планувальних обмежень;
7) ефективність запропонованих ресурсозберігаючих, захисних, відновлювальних, компенсаційних і охоронних заходів.
На основі висновків остаточного звіту ОВНС замовник і виконавець ОВНС складають текст Заяви про екологічні наслідки планової діяльності і забезпечують її розповсюдження через засоби масової інформації.
Остаточний звіт ОВНС, з урахуванням громадських інтересів, у складі проектної документації подається замовником або генпроектувальником на узгодження і проходження державних експертиз.
5.4. Загальна характеристика об’єкта проектування.
До складу документації цього підрозділу («Загальна характеристика об’єкта проектування») включаються такі матеріали:
1) загальна характеристика планової діяльності та її альтернативи;
2) відповідність планової діяльності містобудівній документації;
3) наявність позитивних екологічних, санітарно-епідеміологічних, соціальних і економічних аспектів реалізації планової діяльності.
Стисла характеристика планової діяльності повинна містити:
1) розгляд варіантів розміщення планової діяльності (у тому числі альтернативи відмови від діяльності), а також варіантів технологічних процесів, якщо вони передбачаються завданням на проектування;
2) дані про розміри будівельних майданчиків, площі зайнятих земельних угідь;
3) коротку характеристику виробництва, класи його небезпеки і продукції, що виробляється;
4) дані про сировинні, земельні, водні, енергетичні та інші використовувані ресурси;
5) опис технологічного процесу планової діяльності із зазначенням усіх чинників впливу на навколишнє середовище і технічних рішень, спрямованих на усунення чи зменшення шкідливих викидів, скидів, витоків, випромінювань у навколишнє середовище, у порівнянні з найкращими вітчизняними і закордонними аналогами;
6) опис інженерних мереж і комунікацій, схем збору, очищення і видалення шкідливих речовин;
7) проектні дані про розрахункові обсяги усіх видів газоподібних, рідких, твердих відходів виробництва і твердих побутових відходів, а також проектні рішення щодо екологічної та санітарної безпеки утилізації чи деструкції як на об’єкті, що проектується, так і при передачі їх на інші підприємства для подальшого використання та обробки;
8) оцінку можливості виникнення та розвитку аварійних ситуацій;
9) перелік і характеристику потенційних джерел впливу на навколишнє середовище;
10) перелік потенційних об’єктів впливів і можливі межі зони впливу на періоди будівництва та експлуатації об’єкта планової діяльності.
Джерела впливів на навколишнє середовище вказуються на генплані та ситуаційних схемах.
5.5. Фізико-географічні особливості району і майданчика (траси) розміщення об’єкта.
Підрозділ має містити стислий опис фізико-географічних умов, рельєфу місцевості, дані про наявність об’єктів природно-заповідного фонду, узагальнену характеристику флори і фауни в обсязі, необхідному для екологічних, санітарно-епідеміологічних, соціальних і економічних оцінок на регіональному і місцевому рівнях, характеристику розподілу всіх негативних факторів у зоні впливів планової діяльності, а також відповідні картографічні матеріали, ситуаційні схеми та ін.


Коментарі (0)

Коментувати

Додавати коментарі можуть тільки зареєстровані користувачі.
[ Регистрация | Вход ]
Молодіжна громадсько-екологічна організація "Наш дім - Манява"© 2003-2017/ All right reseved / Design by VWStudio /