МГЕО "Наш дім - Манява" » Каталог статей » Заяви про наміри інвестиційного будівництва

Заяви про наміри інвестиційного будівництва

13.12.2017 / Коментарів: 0 / Категорія: / Добавив: Гість

78.1. Заява про наміри інвестиційного будівництва.
Замовник і Виконавець ОВНС складають, погоджують і публікують "Заяву про наміри" за формою, яка наведена нижче (див. Додаток Г у ДБН А.2.2-1-2003).
В Заяві зазначаються:
• поштова та електронна адреса інвестора (замовника);
• місце розташування будівництва (варіанти);
• характеристика діяльності (об’єкта);
• соціально-економічна необхідність запланованої діяльності;
• потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації (земельних сировинних, енергетичних, водних, трудових);
• транспортне забезпечення (при будівництві й експлуатації);
• екологічні та інші обмеження запланованої діяльності (за варіантами);
• необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території (за варіантами);
• можливі впливи запланованої діяльності (при будівництві й експлуатації) на навколишнє середовище (клімат і мікроклімат, повітряне і водне середовище, ґрунт, рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти, соціальне і техногенне середовище);
• відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, знешкодження або безпечного захоронення;
• обсяг виконання ОВНС;
• участь громадськості.
• "Заяву про наміри" підписують Замовник і Генпроектувальник (див. нижче).

ПОГОДЖЕНО*
М.П.__________________________
__________________________
(орган місцевого самоврядування, посада,
ініціали, прізвище керівника, дата)

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
1. Інвестор (замовник)
__________________________________поштова і електронна адреси
_______________________________________________________
2. Місце розташування майданчиків (трас) будівництва (варіанти)
_______________________________________________________
_______________________________________________________
3. Характеристика діяльності (об’єкта)
_______________________________________________________
(орієнтовно за об’єктами-аналогами, належність до об’єктів, що
_______________________________________________________
становлять підвищену екологічну небезпеку, наявність
__________________________транскордонного впливу)
Технічні і технологічні дані
_______________________________________________________
(види та обсяги продукції, що виробляється, термін експлуатації)
4. Соціально-економічна необхідність планової діяльності
_______________________________________________
5. Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації:
земельних
_______________________________________________________
(площа земель, що вилучаються в тимчасове і постійне
користування, _______________________________________________________
вид використання)
сировинних
_______________________________________________________
(види, обсяги, місце розробки і видобутку, джерела одержання)
енергетичних (паливо, електроенергія, тепло)
______________________________________________________
(види, обсяги, джерела)
водних
_______________________________________________________
(обсяги, необхідна якість, джерела водозабезпечення)
трудових
_______________________________________________________
6. Транспортне забезпечення (при будівництві й експлуатації)
_______________________________________________________
7. Екологічні та інші обмеження планової діяльності за варіантами
_______________________________________________________
8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами
_______________________________________________________
9. Можливі впливи планової діяльності (при будівництві й експлуатації)
на навколишнє середовище:
клімат і
мікроклімат_____________________________________________
повітряне середовище
_______________________________________________________
водне середовище
_______________________________________________________
рослинний, тваринний світ, заповідні об’єкти
_______________________________________________________
навколишнє соціальне середовище (населення)
_______________________________________________________
навколишнє техногенне середовище
_______________________________________________________
10. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання,
утилізації, знешкодження або безпечного захоронення
_______________________________________________________
11. Обсяг виконання ОВНС
_______________________________________________________
12. Участь громадськості
_______________________________________________________
(адреса, телефон і час ознайомлення з матеріалами проекту і ОВНС, подачі пропозицій)

Замовник _______________ Генпроектувальник ______________

*Примітка. Для об’єктів, наведених у додатку Е, необхідне додаткове узгодження з органами державного екологічного та санітарного нагляду.

8.2. Заява про екологічні наслідки запланованої діяльності.
Заява про екологічні наслідки діяльності є юридичним документом щодо суті цих наслідків і гарантій виконання природоохоронних заходів із забезпечення безпеки навколишнього середовища на весь період здійснення планової діяльності, складається замовником і генпроектувальником або за їх дорученням виконавцем ОВНС і являє собою резюме матеріалів ОВНС, де повинні бути відображені:
1) дані про планову діяльність, мету, шляхи її здійснення;
2) суттєві фактори, що впливають чи можуть впливати на стан навколишнього природного середовища з урахуванням можливості виникнення надзвичайних екологічних ситуацій;
3) кількісні та якісні показники оцінки рівнів екологічного ризику та безпеки для життєдіяльності населення планової діяльності, а також заходи, що гарантують здійснення діяльності відповідно до екологічних стандартів і нормативів;
4) перелік залишкових впливів;
5) вжиті заходи щодо інформування громадськості про планову діяльність, мету і шляхи її здійснення;
6) зобов’язання замовника щодо здійснення проектних рішень відповідно до норм і правил охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки на всіх етапах будівництва та експлуатації об’єкта планової діяльності.
Заява про екологічні наслідки діяльності складається в стислій формі, містить тільки підсумкові результати ОВНС і необхідні коментарі.
Заява про екологічні наслідки діяльності підписується замовником і генеральним проектувальником, копії, у тому числі на магнітних носіях, подаються для подальшого контролю в місцеві органи влади.
8.3. Завдання на розроблення матеріалів ОВНС.
Замовник і Виконавець ОВНС складають і погоджують "Завдання на розроблення матеріалів ОВНС" за формою, яка наведена нижче (див. Додаток Д у ДБН А.2.2-1-2003).
В Завданні зазначаються:
• назва об’єкта;
• генеральний проектувальник;
• перелік співвиконавців;
• характер будівництва;
• місцезнаходження об’єкта;
• стадія проектування;
• перелік джерел впливів;
• перелік очікуваних негативних впливів;
• перелік компонентів навколишнього середовища, на яких оцінюються впливи;
• вимоги до обсягу та етапів проведення ОВНС;
• вимоги до участі громадськості;
• додаткові вимоги;
• порядок проведення і терміни підготовки матеріалів ОВНС.
Завдання підписують Замовник і Генпроектувальник (див. нижче).

ПОГОЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО
_________________ __________________
М.П. ____________________ М.П._____________________ (назва організації-виконавця, посада (назва організації-замовника, посада,
ініціали,прізвище керівника, дата) ініціали, прізвище керівника, дата)

ЗАВДАННЯ НА РОЗРОБЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ОВНС

Назва об’єкта
_______________________________________________________
Генеральний проектувальник
_______________________________________________________
Перелік співвиконавців
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Характер будівництва
_______________________________________________________
(нове будівництво, реконструкція, розширення, технічне переоснащення та ін.)

Місцезнаходження
_______________________________________________________
(адміністративне положення, межі території майданчика (траси) будівництва та їхніх варіантів)
_______________________________________________________Стадія проектування
_______________________________________________________
Перелік джерел впливів
_______________________________________________________
Перелік очікуваних негативних впливів
_______________________________________________________
Перелік компонентів навколишнього середовища, на яких оцінюються впливи
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Вимоги до обсягу та етапів проведення ОВНС
______________________________________________________________________________________________________________
Вимоги до участі громадськості
______________________________________________________________________________________________________________
Додаткові вимоги*
______________________________________________________________________________________________________________
Порядок проведення і терміни підготовки матеріалів ОВНС
______________________________________________________________________________________________________________
До Завдання на розроблення матеріалів ОВНС додаються Заява про наміри, Генплан і Ситуаційна схема району розміщення планової діяльності.

Генпроектувальник _______________ Замовник ______________

*Примітка. Для об’єктів, наведених у додатку Е, додатковою вимогою може бути складнення Програми виконання ОВНС.


Коментарі (0)

Коментувати

Додавати коментарі можуть тільки зареєстровані користувачі.
[ Регистрация | Вход ]
Молодіжна громадсько-екологічна організація "Наш дім - Манява"© 2003-2017/ All right reseved / Design by VWStudio /