МГЕО "Наш дім - Манява" » Каталог статей » ЕКОЛОГІЧНА ГЕОЛОГІЯ ЯК НАУКА

ЕКОЛОГІЧНА ГЕОЛОГІЯ ЯК НАУКА

21.01.2018 / Коментарів: 0 / Категорія: / Добавив: Гість

     В  системі  геологічних  наук  екологічна  геологія  розглядає  взаємовплив людини і геологічного середовища, що виходить за межі традиційного  предмету  досліджень  геології  і  є  ознакою  самостійності.  Згідно Є.Ф.Шнюкову,  об’єктом  екологічної  геології  є  верхня  частина  кори земної  кулі,  включно  з  антропогенними морфоструктурами  і  підземною гідросферою,  тобто  ті  складові  геологічного  середовища,  що  в  той  чи інший спосіб зазнають впливу господарської діяльності людини.
      Екологічна  геологія  розглядає  ті  геологічні  процеси,  явища  і  утворення,  на  які людина  безпосередньо  чи  опосередковано  може  вплинути (викликати, підсилити, призупинити), наслідками чого є виникнення  загрози  життю, здоров’ю людини і умовам її життєдіяльності, виведення з стану рівноваги природних екосистем і скорочення біорізноманіття. Крім того, екологічна  геологія  розглядає  і  ті  геологічні  процеси,  на  які  людина  суттєво вплинути не може, але які несуть аналогічні загрози.  Можна провести аналогію екологічної геології з загальною геологією. Остання об’єдную окремі розділи, які вже давно є самостійними науками геологічного циклу, але ще не втратила  свого  значення не  тільки  тому, що вивчення  її основ дає загальне уявлення про геологію взагалі, але й тому, що це єдина „система координат”  і методологічна основа, яка дозволяє систематизувати всю наявну геологічну інформацію.
       1.1. Об'єкт, предмет досліджень і типи задач  
     Об'єкт  дослідження  екологічної  геології -  традиційний  для  наук  геологічного циклу: теоретично - це літосфера зі всіма її компонентами, в прикладному плані -  її приповерхнева частина, розташована переважно в зоні можливого  природного  і  техногенного  впливу,  яка  в  екологічній  геології отримала назву геологічне середовище. Вона досліджується як багатокомпонентна  динамічна  система, що  включає  породи,  підземні  води  і  гази,  і впливає на існування і розвиток біоти, у тому числі і людського співтовариства. При  такому  визначенні  об'єкту  екологічна  геологія досліджує  системи "літосфера - біота", "техногенне змінена літосфера - біота", або "літосфера інженерна споруда - біота", прямі і зворотні зв'язки між абіотичечними і біотичними підсистемами, а кінець кінцем - частіше всього вплив "неживого" на "живе", хоча, якщо говорити ширше, - взаємодію літосфери  і живого. Всі ці названі системи із змістовної точки зору є системами еколого-геологічними. Головна  їх відмінність - наявність живого  і неживого компонентів. Біота (як живе) мешкає і функціонує в літосфері або безпосередньо на її поверхні.
       З практичних позицій нижня межа цих систем не є стабільною. Для природно-технічних  еколого-геологічних  систем  вона  більшістю  дослідників проводиться на глибинах від перших сотень метрів до 10-12 км і відповідає глибині розповсюдження в літосфері техногенної дії. Для природної еколого-геологічної системи положення нижньої межі варіює в ще більшому діапазоні - від  глибини  залягання  ґрунтових  вод до мантійного рівня, якщо оцінюються причини неоднорідностей  геофізичних полів в літосфері.
      Отже, у кожному конкретному випадку глибина залягання нижньої межі системи повинна  визначатися  і  обґрунтовуватися  індивідуально,  залежно  від  вирішуваних екологічні задачі і специфіка геологічної будови літосферного блоку. З верхньою межею об'єкту дослідження питання не менш складне, оскільки в поняття  геологічне  середовище,  багато  дослідників  включають  не  тільки породи, але також ґрунти, поверхневі води і біоту. Річ у тому, що до педосфери як об'єкту дослідження можна підходити з різних позицій. Якщо підходити  до  ґрунту  як  до  мінерально-органогенної  породи,  яка  виконує  роль першого геохімічного бар'єру на шляху міграції техногенних забруднень, або середовища розвитку екзогенних процесів, то вона повинна входити в об'єкт екологічної геології. Поверхневі води і атмосфера з позицій екологічної геології розглядаються в ранзі суміжних середовищ,  інформація по яких використовується при рішенні функціональних еколого-геологічних задач.
      Предмет дослідження екологічної геології - знання (система даних) про екологічні функції (властивості) літосфери. При цьому розглядаються функціональні зв'язки в системі "літосфера - біота" або "природно-технічна система - біота". Як  і  більшість  геологічних  наук,  екологічна  геологія  досліджує   задачі трьох типів: морфологічні, ретроспективні і прогнозні. Морфологічні задачі - це задачі, пов'язані з вивченням складу, стану, будови  і  властивостей  аналізованої  системи,  її  еколого-геологічних  умов  в цілому. По суті, це фіксація сучасних еколого-геологічних умов їх сучасного стану на певну тимчасову дату. Ретроспективні задачі - задачі, звернуті в минуле і зв'язані з вивченням (точніше,  відновленням)  історії  формування  об'єкту  дослідження,  формування його сучасної якості. Рішення ретроспективних задач спирається на дані, які отримані при дослідженні морфометричні задач. Саме ця інформація використовується при відновленні послідовності і характеру подій у часі (історичні аспекти),  і розкритті причинно-наслідкових  зв'язків (генетичні аспекти). Ці  задачі  розв'язуються  в  логічній  тимчасовій  системі (геологічний час); але  заключні етапи розглядаються  у фізичному часі  з  точкою відліку від початку ери техногенезу, тобто початки XVIII сторіччя. Прогнозні  задачі -  задачі,  пов'язані  з  вивченням  поведінки,  тенденцій розвитку досліджуваної системи в майбутньому під впливом різних причин природного  і  техногенного  походження..  Методологія  рішення  прогнозних задач розроблена значно слабкіше, ніж морфологічних і ретроспективних.     
                                                     ЕКОЛОГІЧНА ГЕОЛОГІЯ. Підручник  
                                                     за редакцією доктора геолого-мінералогічних наук                                                      М.М.Коржнева 


Коментарі (0)

Коментувати

Додавати коментарі можуть тільки зареєстровані користувачі.
[ Регистрация | Вход ]
Молодіжна громадсько-екологічна організація "Наш дім - Манява"© 2003-2017/ All right reseved / Design by VWStudio /