МГЕО "Наш дім - Манява" » Каталог статей » ЕКОЛОГІЧНА СТАНДАРТИЗАЦІЯ

ЕКОЛОГІЧНА СТАНДАРТИЗАЦІЯ

13.12.2017 / Коментарів: 0 / Категорія: / Добавив: Гість

1.1. Теоретичні і правові основи стандартизації
* Суть, принципи, мета і завдання стандартизації
* Види стандартизації і стандартів
* Правові основи стандартизації
* Основні поняття та їх визначання
В усіх промислово розвинених країнах підвищення рівня виробництва, по-ліпшення якості продукції і зростання життєвого рівня населення тісно пов'язані з широким використанням стандартизації в галузі охорони природи. Стандартиза-ція є одним з атрибутів державності, а з іншого боку – нормативним засобом управління, вона – об'єктивна реальність та одна з форм дії економічних законів розвитку суспільства. Тому докорінна зміна економічних відносин потребує ство-рення відповідних правових основ і суттєвого перегляду ставлення до самої стан-дартизації.
1.1.1. Суть, принципи, мета і завдання стандартизації
Згідно із міжнародного стандарту ISO/IES: "Стандартизація – діяльність, яка спрямована на досягнення оптимального ступеня впорядкування у певній галузі шляхом встановлення положень для загального і багатократного використання у відношенні реально існуючих або перспективних завдань".
Предмет стандартизації – технічне законодавство та нормативні докумен-ти регламентації процесів, методів, способів, правил життєдіяльності людини.
Суб'єкти стандартизації. Законодавством України встановлено такі суб'єк-ти стандартизації:
* центральний орган виконавчої влади у сфері стандартизації; центральний орган виконавчої влади у сфері стандартизації; рада стандартизації; технічні комі-тети стандартизації; інші суб'єкти, що займаються стандартизацією, поданням центрального органу виконавчої влади у сфері стандартизації Кабінет Міністрів України уповноважує центральний орган виконавчої влади у сфері будівництва та промисловості будівельних матеріалів (далі – Держбуд України) організувати, ро-зробляти, схвалювати, приймати, переглядати, змінювати та визнавати такими, що втратили чинність, національні стандарти у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів.
Повноваження та функції суб'єктів стандартизації встановлюють законодав-ством, положеннями та статутними документами цих суб'єктів.
Об'єкти стандартизації це – продукція, процеси та послуги, зокрема мате-ріали, їхні складники, устаткування, системи, їхня сумісність, правила, процеду-ри, функції, методи чи діяльність.
* Найважливіші об'єкти стандартизації такі:
♦ організаційно–методичні та загально технічні об'єкти, зокрема:
> організація провадження робіт зі стандартизації;
> термінологічні системи різних галузей знань та діяльності;
> класифікація та кодування інформації;
> методи випробовування (аналізування), системи та методи забезпечування якості, контролювання якості та керування якістю;
> метрологічне забезпечення (захист громадян і національної економіки від наслідків недостовірних результатів вимірювання);
> системи фізичних величин та одиниць вимірювання; стандартні довідкові дані про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів;
> системи технічної та іншої документації загального застосовування;
> умовні познаки, зокрема, графічні та їхні системи, розмірні геометричні системи (допуски, посадки, геометрія поверхні тощо) та їх контролювання;
> інформаційні технології, зокрема, програмні та технічні засоби інформа-ційних систем загальної визначеності;
♦ продукція, призначена для використовування у різних видах економічної діяльності, продукція для державних закупівель та широкого вжитку;
♦ системи та господарські об'єкти, які мають важливе значення та їхні скла-дники, зокрема транспорт, зв'язок, енергосистема, використання природних ре-сурсів тощо;
♦ вимоги щодо захисту прав споживачів, охорони праці, ергономіки, техніч-ної естетики, охорони навколишнього природного середовища;
♦ будівельні матеріали, процеси, типові деталі та будинки, системи функ-ційного забезпечення будинків, складні будівельні споруди та методи контролю у будівництві;
♦ потреби оборони, мобілізаційної готовності та державної безпеки.
Стандарт може стосуватися об'єкта в цілому або лише окремих його частин чи певних аспектів.
Державні стандарти розробляють на об'єкти міжгалузевого застосування, які необхідні для єдності і взаємозв'язку в різних галузях науки і техніки, виробницт-ва, відпочинку, охорони довкілля, сировини: організація проведення робіт з стан-дартизації; термінологічні системи різних галузей знань та діяльності; класифіка-ція та керування техніко–економічної та соціальної інформації; системи і методи забезпечення якості та контролю якості (вимірювань, аналізу), методи випробу-вань; вимоги техніки безпеки, гігієни праці, охорона навколишнього природного середовища, вимоги до використання природних ресурсів, оборона країни тощо; об'єкти державних соціально–економічних та державних науково–технічних про-грам. Об'єктами галузевої стандартизації можуть бути прилади, вироби, окремі види продукції, тобто вироби обмеженого використання. Існують також стандар-ти окремих підприємств, наприклад, нормативні документи у галузі організації і управління виробництвом та якості продукції.
Основні принципи стандартизації. Основними принципами стандартиза-ції є:
> врахування рівня розвитку науки і техніки, екологічних вимог, економіч-ної доцільності і ефективності технологічних процесів для виробника, вигоди та безпеки для споживача і держави в цілому;
> гармонізація нормативних документів з стандартизації з міжнародними, регіональними і національними стандартами інших країн; забезпечення відповід-ності вимог нормативних документів актам законодавства;
> участь у розробленні нормативних документів усіх зацікавлених сторін (розробник, виробник, споживач); взаємозв'язок і узгодженість нормативних до-кументів усіх рівнів; придатність нормативних документів для сертифікації і про-дукції;
> відкритість інформації про чинні стандарти і програми робіт з стандарти-зації з урахуванням вимог чинного законодавства;
> відповідність комплексів (систем) стандартів складу та взаємозв'язкам об'-єктів стандартизації для певної галузі, раціональність, несуперечність та обґрун-тованість вимог стандартів, можливість їх перевірки;
> застосування інформаційних систем і технологій у галузі стандартизації.
Мета та основні завдання стандартизації знаходяться у логічному взаємо-зв'язку з рівнем розвитку країни та спрямовані на вирішення питань міжнародного співробітництва, внутрішнього розвитку країни та розвитку самої системи стан-дартизації Мета стандартизації:
♦ установити положення, що забезпечують відповідність об'єкта стандарти-зації своїй визначеності та безпечність його щодо життя чи здоров'я людей, тва-рин, рослин, а також майна й охорони навколишнього природного середовища;
♦ створити умови для раціонального застосування всіх видів національних ресурсів;
♦ сприяти усуненню технічних бар'єрів у торгівлі підвищити конкурентосп-роможність продукції, робіт та послуг відповідно до рівня розвитку науки, техні-ки і технологій.
Стандартизація спрямована забезпечити вирішування таких основних за-вдань:
♦ забезпечувати продукцію, процеси та послуги стосовно життя, здоров'я та майна людей, тварин, рослин, довкілля;
♦ захищати та зберігати майно і продукцію, зокрема під час їх транспорту-вання чи зберігання;
♦ досягати високої якості продукції, процесів та послуг, відповідної до рівня розвитку науки, техніки, технологій і потреб людей;
♦ реалізувати права споживачів;
♦ досягати відповідності об'єктів стандартизації своїй визначеності;
♦ забезпечувати технічну та інформаційну сумісність і взаємозамінність;
♦ досягати збіжності та відтворності результатів контролю;
♦ установлювати оптимальні вимоги до суспільно важливих продукції, про-цесів та послуг;
♦ ощаджувати всі види ресурсів, поліпшувати техніко–економічні показни-ки виробництва;
♦ упроваджувати новітні технологи, оновлювати виробництво та підвищу-вати його продуктивність;
♦ забезпечувати господарські об'єкти, складні технічні системи з урахуван-ням допустимого ризику виникнення природних і техногенних катастроф та ін-ших надзвичайних ситуацій;
♦ розвивати міжнародне та регіональне співробітництво;
♦ усувати технічні бар'єри у торгівлі.


Коментарі (0)

Коментувати

Додавати коментарі можуть тільки зареєстровані користувачі.
[ Регистрация | Вход ]
Молодіжна громадсько-екологічна організація "Наш дім - Манява"© 2003-2017/ All right reseved / Design by VWStudio /