МГЕО "Наш дім - Манява" » Каталог статей » Міжнародні і Європейські стандарти з якості і охорони навколишнього середовища

Міжнародні і Європейські стандарти з якості і охорони навколишнього середовища

11.12.2017 / Коментарів: 0 / Категорія: / Добавив: Гість

Вони не стосуються конкретного сектора промисловості чи економіки і являють собою настанови з управління якістю та загальні вимоги щодо забезпечення якості, вибору і побудови елементів систем якості. Вони містять опис елементів, що їх мають включати системи якості, а не порядок впровадження цих елементів тією чи іншою організацією. Вони не мають на меті спонукати до створення однакових систем якості, оскільки різні організації мають різні потреби. Побудова та шляхи впровадження систем якості повинні обов'язково враховувати конкретні цілі організації, продукцію, яка нею виготовляється, процеси, що при цьому застосовуються, а також конкретні методи праці. Серія стандартів ІSО 9000 скла-деться з: ІSО 9000–1, ІSО 9000–2, ISO 9000–3, ІSО 9000–4, ІSО 9001, ІSО 9002, ІSО 9003, ІSО 9004, ІSО 9004–1, ІSО 9004–2, ІSО 9004–3 і ІSО 9004–4 (назву ста-ндартів див. додаток 2).
Міжнародні стандарти ІSО серії 10000 містять Настанови щодо перевірки системи якості, кваліфікаційні вимоги до експертів–аудиторів з перевірки системи якості, керування програмою перевірки якості. Ця серія стандартів складається з ІSО 10011–1, ІSО 10011–2, ІSО 10011–3, ІSО 10012, ІSО 10012–1. До цих стандартів слід звертатися при організації, плануванні, здійсненні та документуванні перевірки систем якості. Вони містять настанови щодо перевірки наявності та реалізації елементів систем якості; перевірки здатності системи забезпечувати досягнення заданих показників якості; настанови щодо критеріїв кваліфікації експертів–аудиторів систем якості, а також щодо освіти, підготовки, досвіду, персональних якостей та керівних здібностей, необхідних для виконання перевірки якості; настанови щодо керування програмами перевірки систем якості.
Міжнародні стандарти ISO серії 14000 розглядають системи і настанови щодо захищеності навколишнього середовища, системи управління навколишнім середовищем, технічні вимоги і настанови щодо його використання, а також загальні настанови щодо принципів, систем та заходів підтримки.
Перевага міжнародних стандартів 1SO 14000 в тому, що вони створюються для всіх сфер діяльності шляхом надання міжнародної системи тестів або методів визначання захищеності навколишнього середовища. До складу стандартів цієї серії входять ISO 14001, ІSО 14004, ISO 14020, ISO 14021, 1SО 14022, ISO 14023, ISO 14040, ISO 14041, ISO 14042, ISO 14043.
Перші два стандарти з цього переліку с основою ISO серії 14000. Вони задовольнили потреби бізнесу в загальному керівництві, самооцінці, реєстрації та сертифікації оскільки розглядають стосовно системи управління навколишнім середовищем, технічні вимоги і настанови щодо використання, та заходів підтримки.
Інші стандарти розглядають оцінку життєвого циклу: оцінку впливу життєвого циклу, інтерпретацію життєвого циклу, принципи і структуру; настанови щодо аудиту навколишнього середовища, кваліфікаційні критерії аудиторів навколишнього середовища; екологічні етикетки та декларації: позначення, керівні принципи і методики тощо. Назву стандартів ISO серії 14000 дивись в додатку 3.
Обидві системи стандартів (ІSО серії 9000 та 180 серії 14000) необхідно розробляти на підприємствах таким чином, щоб вони могли легко інтегрувати в систему управління виробництвом. Одночасно на підприємствах промислово–розвинених країн вже впроваджуються комплексні системи управління якістю. Станом на 2002 рік впроваджено систем якості: в Європі більше 250000, США більше 35000, Японія більше 21000, Україні більше 460.
Європейські стандарти серії ЕN 29000 і EN 45000 регламентують розробку систем якості, оцінювання відповідності, сертифікації систем якості та акредитації органів з сертифікації.
Європейські стандарти ЕN 29001, ЕN 29002, ЕN 29003 с аналогами стандартів ІSО 9001, ІSО 9002, ISO 9003. В європейських країнах, що входять до складу Європейського союзу, національні стандарти з систем якості створюють або без-посередньо на базі стандартів ISO серії 9000, або посилаються на стандарти ЕN серії 29000.
Європейські стандарти серії 45000 ЕN 45001, ЕN 45002, ЕN 45003, ЕN 45011, ЕN 45012, ЕN 45013, ЕN 45014 містять правила оцінювання відповідності, сертифікації систем якості та акредитації органів з сертифікації, визначають основні критерії оцінювання діяльності органів з сертифікації продукції, систем якості та персоналу, а також вимоги до декларацій постачальника щодо відповідності продукції вимогам стандартів. Стандарти ЕN серії 45000 розроблені на основі матеріалів міжнародної конференції з акредитації випробувальних лабораторій та Настанов ІSO/ІЕS, підготовлених САSСО. Назва Європейських стандартів наведена в додатку 4.
1.3.3. Розробка міжнародних стандартів
Схему розробки міжнародних стандартів наведено на прикладі IЕС. В рамках системи ІSO/ІЕС кожний її член має право брати участь в роботі будь–якого міжнародного Технічного комітету або підкомітету, створеного для розробки проектів стандартів у різних галузях.
Розробка міжнародних стандартів складається з таких стадій: попередньої, пропозиції, підготовчої, обговорення запиту, затвердження і публікації. Стадії проекту та документи щодо них додаються у таблиці 1.3.2.

Таблиця 1.3.2

Стадії проекту та документи що додаються

Стадії проекту

Назва документів

Скорочена назва документів

0. Попередня стадія

Первинна робоча одиниця

РVІ

1. Стадія пропозиції

Пропозиція нової робочої одиниці

NP

2. Підготовча стадія

Робочий проект

WD

3. Стадія обговорення

Обговорюваний проект

СD

4. Стадія запиту

Проект запиту (визначання) проекту Міжнародного стандарту та проект комісії для затвердження (IЕС, DІS, СDV)

DIS

СDV

5. Стадія затвердження

Заключний проект міжнародного стандарту

FDIS

6. Стадія публікації

Міжнародний стандарт

ІЕС або ISO/ІЕС

Попередня стадія. Найперше, з чого починає роботу технічна комісія (під-комісія), є систематичний огляд міжнародних стандартів. Новим проектом вважається певний вид напрацювань, які призводять до створення нового, редагованого або переглянутого міжнародного стандарту. Всі види робіт виконуються на основі проектного підходу. Проект приймається для подальшої роботи у випадку відповідності його вимогам опису та прийняття проекту. Попередня стадія встановлюється для робочих одиниць (нових проектів), для яких неможливо визначити тер-мін їх виконання, а також для визначання потреби у стандарті, виходячи з ситуації в галузі.
Стадія пропозиції. Пропозицією нової робочої одиниці (NP) можуть бути: нові стандарти; нові частини існуючого стандарту; зміни існуючого стандарту або його частини; поправка існуючого стандарту або його частини; технічний звіт (певного типу). Пропозиція заявляється у: національній організації зі стандартизації; секретаріаті ТК або підкомісії; Раді з Технічного Управління та ін. Нова пропозиція пропонується у вигляді певної форми згідно із (1SO Guide 26) та приймається до розгляду коли за неї проголосували не менше п'яти р –членів технічної комісії.
Підготовча стадія. Підготовча стадія починається після підготовки робочого проекту (WD) у відповідності з частиною 3 (ISO/ІЕС Directives) та полягає у розробці проекту стандарту. Таке завдання доручається Технічному комітету, який має достатню компетентність і представляє всі основні зацікавлені кола в конкретній галузі. Це означає, що члени комітету мають бути досвідченими фахівцями, які репрезентують головних виробників, користувачів і відповідні професійні групи. Процес розроблення проекту є етапом подання та аналізу ідей. Він часто призводить до прийняття найбільш розумного компромісу з різноманіття конфліктних рішень, що відповідають інтересам різних кіл. На цьому етапі часто виникає потреба у проведенні випробувань і досліджень для перевірки і затвердження технічного змісту стандарту. Підготовча стадія закінчується, коли робочий проект доступний для членів технічної комісії як перший проект комісії (СД) і зареєстрований в СЕО.
Стадія обговорення. Така стадія передбачає консультації з усіма зацікавленими колами шляхом розсилання документа і отримання коментарів. Як тільки є можливість, проект комітету розповсюджується всім р–членам і о–членам технічної комісії для розгляду та з вказівкою на точну дату подання відповідей. Для внесення коментарів національними органами перший проект комісії має бути доступним як мінімум три місяці (але не більше шести місяців). Розгляд послідовних проектів повинен продовжуватись, поки не буде отримана згода р–членів технічної комісії, або не було прийнято рішення про зупинку проекту на основі консенсусу (2/3 (більшістю) р–членів технічної комісії.
Стадія запиту. У стадії запиту проект (DIS в ISO та СDV в IЕС) має бути розповсюджений відомством СЕО протягом чотирьох тижнів всім національним органам для п'ятимісячного голосування. По закінченні якого відповідальні виконавці повинні повідомити у технічний комітет (голові або секретареві) комісії результати голосування разом з всіма можливими коментарями, для подальшого швидкого реагування. Результати голосування, представлені національними органами, повинні бути чіткими: позитивні, негативні або утримались. Позитивні результати можуть супроводжуватися статтею, технічними коментарями. Проект запиту затверджується за умови, коли дві третини більшості голосів р – членів технічного комітету або підкомісії проголосували "За" і не більше однієї, четвертої із загальної кількості голосів негативні. Утримання виключається, коли голоси розраховані так само, як і негативні голоси, не підтверджені технічними причина-ми. В результаті позитивного рішення проект запиту реєструється як заключний проект міжнародного стандарту, а в результаті інших рішень доробляється та знову розповсюджується для голосування внесення коментарів. Не пізніше ніж через три місяці після завершення періоду голосування повний звіт має бути підготовлений секретаріатом технічного комітету і розповсюджуватись відомством СЕО всім національним інстанціям. Стадія запиту закінчується реєстрацією відомством СЕО тексту для обігу як заключного проекту міжнародного стандарту.
Стадія затвердження. На даній стадії заключний проект міжнародного стандарту (FDIS) розповсюджується СЕО без затримки для голосування всім національним інстанціям протягом двох місяців. Бюлетені, представлені національними інстанціями, повинні бути точними: лише "За", лише "Проти", лише "Утри-мався". Якщо національна інстанція голосує "За", тоді коментарі не вимагаються. В разі негативного голосування повинні встановлюватись технічні причини. Вимоги до затвердження заключного проекту міжнародного стандарту однакові що приведені у стадії запиту. Після закінчення періоду голосування, відомство СЕО розповсюджує всім національним інстанціям звіт про результати голосування. Стадія затвердження завершується з моменту розповсюдження звіту про голосування та із заяви, що FDIS був підтриманий для публікації як міжнародний стандарт.
Стадія публікації. Впродовж двох місяців відомство СЕО виправляє всі помилки, вказані секретаріатом технічного комітету. Стадія публікації закінчується публікацією міжнародного стандарту.
Для своєчасного перегляду, внесення змін, доповнень, технічної корекції міжнародні стандарти (еталони) піддаються систематичному перегляду технічними комітетами (підкомісіями) не рідше одного разу на п'ять років. Можливо публікувати не більше двох окремих документів у формі технічної корекції або по-правок. Розробка третього такого документу повинна бути причиною публікації нового видання міжнародного стандарту. Авторське право на проекти запиту, заключні проекти міжнародних стандартів і на міжнародні стандарти належить ISO або ІЕС.

 


Коментарі (0)

Коментувати

Додавати коментарі можуть тільки зареєстровані користувачі.
[ Регистрация | Вход ]
Молодіжна громадсько-екологічна організація "Наш дім - Манява"© 2003-2017/ All right reseved / Design by VWStudio /