МГЕО "Наш дім - Манява" » Каталог статей » Правові основи стандартизації

Правові основи стандартизації

11.12.2017 / Коментарів: 0 / Категорія: / Добавив: Гість

♦ Декрет Кабінету Міністрів України "Про стандартизацію і сертифікацію" від 10.05.1993 р. який визначає правові та економічні основи систем стандартиза-ції та сертифікації, встановлює організаційні форми їх функціонування на терито-рії України і розглядає:
> державну систему стандартизації, її мету і принципи управління, форми та загальні організаційно–технічні правила виконання всіх робіт з стандартизації, основні принципи стандартизації;
> нормативні документи із стандартизації та вимоги до них: категорії нор-мативних документів із стандартизації, державні стандарти України, галузеві ста-ндарти, стандарти науково–технічних та інженерних товариств і спілок, технічні умови і стандарти підприємств, відповідальність за розроблення і затвердження нормативних документів, використання нормативних документів;
> організацію робіт із стандартизації: управління діяльністю в сфері станда-ртизації, технічні комітети з стандартизації, інформаційне забезпечення робіт з стандартизації; фінансування робіт із стандартизації, стимулювання застосування державних стандартів:
> джерела фінансування, використання коштів, одержаних від реалізації стандартів, міжнародні відносини у сфері стандартизації, участь Державного ко-мітету України з стандартизації, метрології та сертифікації в міжнародному спів-робітництві у сфері стандартизації, міжнародні договори.
♦ Декрет Кабінету Міністрів України "Про державний нагляд за додержан-ням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення" від 08.04.1993 р., який встановлює правові основи державного нагляду за додержанням стандар-тів, норм і правил суб'єктами підприємницької діяльності визначає:
> їх відповідальність за порушення цих стандартів, норм і правил та розгля-дає визначання термінів, що вживаються в Декреті –продукція, якість продукції, стандарт, норми, правила;
> органи державного нагляду та службові особи, які здійснюють Держна-гляд – державні інспектори, голова Держстандарту, начальники управлінь, дирек-тори центрів стандартизації;
> об'єкти і форми державного нагляду за додержанням стандартів, норм і правил: форми державного нагляду, об'єкти державного нагляду;
> функції органів держнагляду, права, обов'язок та відповідальність їх слу-жбових осіб: функції органів держнагляду, права, обов'язки та відповідальність службових осіб органів держнагляду, відповідальність суб'єктів підприємницької діяльності за порушення стандартів, норм і правил.
♦ Інші нормативні документи:
ДСТУ 1.0:2003 Національна стандартизація. Основні положення.
ДСТУ 1.1–2001 Національна стандартизація. Стандартизація та суміжні ви-ди діяльності. Терміни та визначення основних понять.
ДСТУ 1.2:2003 Національна стандартизація. Правила розроблення націона-льних нормативних документів.
ДСТУ 1.3:2004 Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення, погодження, прийняття та позначення технічних умов.
ДСТУ 1.5:2003 Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів.
ДСТУ 1.6–2004 Національна стандартизація. Правила реєстрації норматив-них документів.
ДСТУ 1.7–2001 Державна система стандартизації. Правила і методи прийн-яття та застосування міждержавних і регіональних стандартів.
ДСТУ 1.12:2004 Національна стандартизація. Правила ведення справ нор-мативних документів.
В Україні застосовуються стандарти Української РСР, які використовуються як державні до їх заміни або скасування. Як державні стандарти України також використовуються стандарти СРСР (ГОСТ), передбачені Угодою про проведення погодженої політики в сфері стандартизації, метрології та сертифікації (Москва, від 13.03.1992). Характерно відмітити використання міжнародних стандартів в якості державних, наприклад, стандарти серії 1SО 14000.

 


Коментарі (0)

Коментувати

Додавати коментарі можуть тільки зареєстровані користувачі.
[ Регистрация | Вход ]
Молодіжна громадсько-екологічна організація "Наш дім - Манява"© 2003-2017/ All right reseved / Design by VWStudio /