МГЕО "Наш дім - Манява" » Каталог статей » Види стандартизації і стандартів

Види стандартизації і стандартів

11.12.2017 / Коментарів: 0 / Категорія: / Добавив: Гість

Відповідно до специфіки стандартизації та змісту вимог, стандартизацію поділяють на такі види:

Міжнародна стандартизація – стандартизація, участь в якій є доступною для відповідних органів всіх країн.
Регіональна стандартизація – стандартизація, участь в якій є доступною для відповідних органів країн лише одного географічного або економічного регі-ону.
Національна стандартизація – стандартизація, яка проводиться на рівні однієї певної країни.
Галузева стандартизація – стандартизація, яка проводиться на рівні однієї конкретної галузі виробництва.
Комплексна стандартизація – це стандартизація, при якій здійснюється цілеспрямоване і планомірне встановлення і використання системи взаємопов'я-заних вимог як до самого об'єкту комплексної стандартизації в цілому, так і його основних елементів з метою оптимального вирішення конкретної проблеми.
Випереджувальна стандартизація – це стандартизація, при якій встанов-люються підвищені вимоги відносно вже досягнутих на практиці норм і вимог до об'єктів стандартизації, які, згідно прогнозів, будуть оптимальними в майбутньо-му.
Не слід змішувати поняття стандартизації і стандарту. Якщо стандартизація – це діяльність, то стандарт – це нормативний документ.
Стандарт (від англійського "Standart" – норма, зразок, мірило) – створений на основі консенсусу та ухвалений визнаним органом нормативний документ, що встановлює, для загального і багаторазового користування, правила, настановні вказівки або характеристики різного виду діяльності чи її результатів і який є спрямованим на досягнення оптимального ступеня впорядкованості у певній сфе-рі та доступним широкому колу користувачів.
Види стандартів. Відповідно до специфіки об'єкта стандартизації, складу та змісту вимог, встановлених для нього, для різних категорій нормативних докуме-нтів з стандартизації розробляють стандарти таких видів (рис. 1.1.2).
Міжнародний стандарт – стандарт, прийнятий міжнародною організацією з стандартизації.
Регіональний стандарт – стандарт, прийнятий регіональною організацією з стандартизації.
Міждержавний стандарт (ГОСТ) – стандарт, прийнятий країнами СНД, що приєдналися до Угоди про проведення погодженої політики в галузі стандар-тизації, метрології і сертифікації і який застосовується ними безпосередньо.
Національний стандарт – стандарт, прийнятий національним органом з стандартизації.
Галузевий стандарт – стандарт, прийнятий галузевим органом з стандарти-зації на рівні однієї конкретної галузі виробництва.
Стандарти організації (підприємств) – стандарти, прийняті службою ста-ндартизації конкретного підприємства, організації, об'єднання, установи для цих об'єктів.
Основоположні стандарти встановлюють: організаційно–методичні та за-гально технічні положення для визначеної галузі стандартизації; терміни та ви-значання; загально технічні вимоги та правила; норми, що забезпечують впоряд-кованість, сумісність, взаємозв'язок та взаємопогодженість різних видів технічної та виробничої діяльності під час розроблення–виготовлення, транспортування та утилізації продукції; норми, що забезпечують охорону навколишнього природно-го середовища.

Стандарти на продукцію, послуги встановлюють вимоги до груп однорід-ної або конкретної продукції, послуги, які забезпечують її відповідність своєму призначенню.
Стандарти на процеси встановлюють основні вимоги до послідовності та методів (засобів, режимів, норм) виконання різних робіт (операцій) у процесах, що використовуються у різних видах діяльності та забезпечують відповідність процесу його призначення.
Стандарти на методи контролю (випробувань, вимірювань, аналізу) вста-новлюють послідовність робіт, операцій, способи (правила, режими, норми) і тех-нічні засоби їх виконання для різних видів та об'єктів контролю продукції, проце-сів, послуг.
Стандарти та технічні умови повинні використовуватися на всіх стадіях життєвого циклу продукції.
Національні стандарти на території України застосовують всі підприємс-тва незалежно від форм власності підпорядкування: громадяни – суб'єкти підпри-ємницької діяльності; міністерства (відомства), органи державної виконавчої вла-ди, на діяльність яких поширюється їх дія.
Галузеві стандарти на території України застосовують для організацій (підприємств, установ) сфери управління органу, який їх затвердив, та їхні під-приємства – суміжники, а також на добровільних засадах інші підприємства та громадяни – суб'єкти підприємницької діяльності.
Стандарти науково–технічних та інженерних товариств (спілок) засто-совують добровільно підприємства, окремі громадяни – суб'єкти підприємницької діяльності, які вважають доцільним використовувати нові передові засоби, техно-логії, методи і т.д., вимоги до яких містяться в цих стандартах. Використання цих стандартів для виготовлення продукції можливо лише за згодою замовника або споживача цієї продукції, що закріплено договором або іншою угодою.
Технічні умови використовують: підприємства незалежно від форми влас-ності і підлеглості, громадяни – суб'єкти підприємницької діяльності за договір-ними зобов'язаннями або ліцензіями на право виготовлення та реалізації продукції (надання послуг).
Стандарти організацій (підприємства) застосовують лише на конкретному підприємстві та на підприємствах, що входять до складу об'єднань (концернів, асоціацій), які затвердили ці стандарти.
Міжнародні, міждержавні та регіональні стандарти, національні стан-дарти інших країн застосовуються в Україні в межах її міжнародних договорів за порядком, який встановлює Держстандарт України. Дозволяється застосування цих стандартів та стандартів фірм інших країн для виготовлення й поставки про-дукції на експорт за пропозиціями споживачів (замовників) цих країн на договір-них (контрактних) засадах у відповідності з міжнародно визначеним законодавст-вом у сфері захисту авторських прав.
В разі поставки продукції на експорт відповідно до вимог міжнародних ре-гіональних та національних стандартів інших країн або стандартів фірм зарубіж-них країн, які встановлені у контрактах на поставку за пропозицією споживача (замовника) слід виконувати обов'язкові вимоги державних стандартів України під виготовлення продукції, її зберігання та транспортування на території Украї-ни.
Продукція підприємств України або громадян – суб'єктів підприємниць-кої діяльності не підлягає реалізації за призначенням, якщо вона не відповідає обов'язковим вимогам, передбаченим чинними стандартами або технічними умо-вами.
Продукція, яка імпортується, повинна відповідати обов'язковим вимогам державних або галузевих стандартів України щодо безпеки та охорони навколиш-нього середовища.

 


Коментарі (0)

Коментувати

Додавати коментарі можуть тільки зареєстровані користувачі.
[ Регистрация | Вход ]
Молодіжна громадсько-екологічна організація "Наш дім - Манява"© 2003-2017/ All right reseved / Design by VWStudio /