МГЕО "Наш дім - Манява" » Каталог статей » ТРАНСКОРДОННИЙ МОНІТОРИНГ ДОВКІЛЛЯ Чатина 1

ТРАНСКОРДОННИЙ МОНІТОРИНГ ДОВКІЛЛЯ Чатина 1

11.12.2017 / Коментарів: 0 / Категорія: / Добавив: Гість

Конвенція про оцінку впливу на навколишнє середовище у транс­кордонному контексті (Конвенція) підписана у Еспо, Фiнляндiя 25.02.91 р. Сторони цiєї Конвенцiї прийняли таке рішення враховуючи взаємозв’язок мiж рiзними видами економiчної дiяльностi та їхнiми екологiчними наслiдками, а також беручи до уваги необхiднiсть та важливе значення розробки попереджуючої полiтики та вiдвернення, зменшення i монiторингу значних шкiдливих видiв впливу на довкілля в цiлому, та, зокрема, у транскордонному контекстi.

Розумiючи необхiднiсть придiлення пильної уваги екологiчним факторам на ранньому етапi процесу прийняття рiшень Сторони Конвенції намагаються застосовувати оцiнку впливу на довкілля на усiх належних адмiнiстративних рiвнях як необхiдного iнструмента пiдвищення якостi iнформацiї, яка надається директивним органам, з тим щоб вони могли приймати екологiчно обгрунтованi рiшення, якi особливо враховували б необхiднiсть зведення до мiнiмуму значної шкiдливої дiї, зокрема у транскордонному контекстi.

У транскордонному контекстi зачеплена Сторона – це Договiрна(i) Сторона(и) Конвенцiї, яка(i) може (можуть) бути зачеплена(i) транскор­донним впливом запланованої дiяльностi; заiнтересована Сторона – Сторона походження та зачеплена Сторона, якi беруть участь у застосуваннi методiв оцiнки впливу на довкілля. Запланованою дiяльнiстю є будь-яка дiяльнiсть чи будь-яка суттєва змiна у тiй чи iншiй дiяльностi, яка вимагає прийняття рiшення компетентним органом вiдповiдно до вживаної нацiональної проце­дури.

Оцiнка впливу на довкілля означає нацiональну процедуру оцiнки можливого впливу запланованої дiяльностi на довкілля. Впливом є будь-якi наслiдки запланованої дiяльностi для довкілля, включаючи здоров’я i безпеку людей, флору, фауну, грунт, повiтря, воду, клiмат, ландшафт, iсторичнi пам’ятки та iншi матерiальнi об’єкти, чи взаємозв’язок мiж цими факторами. Вплив охоплює також наслiдки для культурної спадщини чи соцiально-економiчних умов, якi є результатом змiни цих факторiв. Транскордонний вплив – будь-який вплив, не тiльки глобального характеру, у районi, який знаходиться пiд юрисдикцiєю тiєї чи iншої Сторони, викликаний запланованою дiяльнiстю, фiзичне джерело якої розташоване повнiстю чи частково у межах району, який пiдпадає пiд юрисдикцiю iншої Сторони.

Компетентний орган – нацiональний орган чи органи, що призна­чаються Стороною як вiдповiдальнi за виконання функцiй, якi охоплюються цiєю Конвенцiєю, та/або орган чи органи, на якi Сторона покладає повно­важення по прийняттю рiшень, що мають вiдношення до запланованої дiяльностi.

Сторони Конвенції на iндивiдуальнiй чи колективнiй основi вживають всiх належних i ефективних заходiв по запобiганню значному шкiдли­вому транскордонному впливу як результату запланованої дiяльностi, а також по його зменшенню та контролю за ним. Кожна Сторона вживає необхiдних законодавчих, адмiнiстративних або iнших заходiв для здiйснення положень зазначеної Конвенцiї, включаючи, стосовно запла­нованих видiв дiяльностi, перелiчених у табл. 11.1, якi можуть чинити значний шкiдливий транскор­донний вплив, установлення процедури оцiнки впливу на довкілля, яка дає можливiсть для участi громадськостi, та для пiдготовки документацiї з оцiнки впливу на довкілля (табл. 11.2).

Т а б л и ц я  11.1. Перелік об’єктів для оцінки транскордонного впливу

Об’єкти для оцінки транскордонного впливу

1. Нафтоочиснi заводи (за винятком пiдприємств, якi виробляють тiльки мастильнi матерiали iз сирої нафти) та установки для газифiкацiї та зрiдження вугiлля або бiтумiнозних сланцiв з продуктивнiстю 500 тонн або бiльше на день.

2. Тепловi електростанцiї та iншi установки для спалювання тепловою потужнiстю 300 МВт або бiльше, а також атомнi електростанцiї та iн­шi споруди з ядерними реакторами (за винятком дослiд­ницьких уста­новок для виробництва та конверсiї розщеплюваних та вiдтворюва­них матерiалiв, максимальна потужнiсть яких не перевищує 1 кВт постiйного теплового навантаження).

3. Установки, якi призначенi виключно для виробництва або збагачення ядерного палива, регенерацiї вiдпрацьованого ядерного палива або збору, видалення та переробки радiоактивних вiдходiв.

4. Великi установки для доменного та мартенiвського виробництв та пiдприємства кольорової металургiї.

5. Установки для вилучення азбесту та переробки i перетворення азбес­ту та продуктiв, якi мiстять азбест: стосовно азбестоцементних про­дуктiв – з рiчним виробництвом бiльш нiж 20000 т готової продукцiї; стосовно фрикцiйних матерiалiв – з рiчним виробництвом бiльш нiж 50 т готової продукцiї; та стосовно iнших видiв застосування азбесту – з використанням бiльш нiж 200 т на рiк.

6. Хiмiчнi комбiнати.

7. Будiвництво автомагiстралей1, швидкiсних дорiг2, трас для­ ­­залiзничних шляхiв далекого сполучення та аеропортiв з довжиною основної злiтно-посадочної полоси у 2100 м або бiльше.

8. Нафто- та газопроводи з трубами великого дiаметру.

9. Торговi порти, а також внутрiшнi воднi шляхи та порти для внутрiш­нього судноплавства, якi допускають прохiд суден водотоннажнiстю бiльш нiж 1350 т.

10. Установки по видаленню вiдходiв для спалювання, хiмiчної
перероб­ки або захоронення токсичних та небезпечних вiдходiв.

11. Великi греблi та водосховища.

12. Дiяльнiсть по забору пiдземних вод у випадку, якщо рiчний
обсяг води, яка забирається, досягає 10 млн. м3 або бiльше.

13. Виробництво целюлози та паперу з одержанням на день 200
або бiльше метричних тонн продукцiї.

14. Великомасштабне видобування, вилучення та збагачення на мiсцi металевих руд та вугiлля.

15. Видобування вуглеводнiв на континентальному шельфi.

16. Великi склади для зберiгання нафтових, нафтохiмiчних та хiмiчних продуктiв.

17. Вируб лiсiв на великих площах.

 

Примітки:

1. Термiн “автомагiстраль” означає дорогу, яка спецiально побудована та призначена для руху автотранспортних засобiв, яка не обслуговує придо­рожнi володiння та яка: має, за винятком окремих дiльниць на тимчасовiй основi, окремi проїзнi частини для руху в обидва напрямки, роздiленi одна вiд одної роздiлювальною полосою, яка не призначена для руху, або, у виключних випадках, iншими засобами; не має перетину на одному рiвнi з дорогами, залiзничними або трамвайними шляхами та пiшохiдними дорiж­ками та спецiально позначена як автомагiстраль.

2. Термiн “швидкiсна дорога” означає дорогу, яка призначена для руху транспортних засобiв, в’їзд на яку можливий тiльки через розв’язки або регульованi перехрестя i на якiй, зокрема, забороненi зупинка та стоянка на проїзжiй частинi (проїзжих частинах).

При розглядi запланованих видiв дiяльностi заiнтересованi Сторони можуть вивчити питання про те, чи може цей вид дiяльностi мати значний шкiдливий транскордонний вплив, зокрема, на пiдставi одного чи кiлькох критерiїв, які наведені у табл. 11.2. Для визначення екологічного значення видів діяльності заiнтересованi Сторони розглядають запланованi види дiяльностi, якi здiйснюються у безпосереднiй близькостi до мiжнародного кордону, а також види запланованої дiяльностi, якi здiйснюються у бiльш вiддалених районах, якi можуть мати значний транскордонний вплив на великiй вiдстанi вiд мiсця розгортання господарської дiяльностi.

Сторона походження забезпечує, щоб оцiнка впливу на довкілля проводилась до прийняття рiшення про санкцiонування або здiйснення запланованого виду дiяльностi, внесеного до табл. 11.1, який може призводити до значного шкiдливого транскордонного впливу. Вона забезпечує оповi­щення зачеплених Сторiн про запланований вид дiяльностi, наведений у табл. 11.1, який може призводити до значного шкiдливого транскордонного впливу.

Заiнтересованi Сторони проводять з iнiцiативи будь-якої з таких Сторiн консультацiї вiдносно можливостi того, що який-небудь вид або види запланованої дiяльностi, якi не наведенi у табл. 11.1, будуть призводити до значного шкiдливого транскордонного впливу, i чи не слiд тому до нього або до них вiдноситись так, якби вони були наведенi у табл. 11.1. Якщо цi Сторони досягнуть позитивної домовленостi, то до цього виду чи видiв дiяльностi застосовується зазначений режим. Загальнi принципи для визначення критерiїв, якi допомагають встановити значний шкiдлий вплив, викладаються у табл. 11.2.

Т а б л и ц я  11.2. Мінімальна інформація і загальні критерії щодо оцiнки транскордонного впливу на довкілля

Iнформацiя, яка пiдлягає включенню в документацiю про оцiнку впливу на навколишнє середовище

Загальні критерії щодо
визначення екологічного
значення видів діяльності,
які не внесені у табл. 8.1

1. Опис запланованої дiяльностi та її цiлi.

2. Опис, при необхiдностi, розумних альтернатив (наприклад, географiч­ного або технологiчного харак­теру) запланованої дiяль­ностi, у т.ч. варi­анту вiдмови вiд дiяльностi.

3. Опис тих елементiв навко­лиш­ньо­го середовища, якi, ймовiрно, будуть суттєво зачепленi запланованою дiяль­нiстю або її альтернативними варiантами.

4. Опис можливих видiв впливу на навколишнє середовище зап­ла­­­­но­ваної дiяльностi та її альтернативних варiантiв i оцiнка масштабiв впливу.

5. Опис запобiжних заходiв, спрямо­ваних на те, щоб звести до мiнi­муму шкiдливий вплив на навколишнє середовище.

6. Конкретне зазначення заходiв прогнозування та вихiдних поло­жень, якi лежать в їхнiй основi, а також вiдповiднi данi про навколиш­нє середовище, якi використовують­ся; опис прогалин у знаннях та не­визначеностей, якi були вивченi при пiдготовцi потрiбної iнформацiї

7. Короткий змiст програм монiто­рингу та управлiння, усiх планiв пiсляпроектного аналiзу та резюме нетехнiчного характеру, при необ­хiдностi, з використанням вiзуаль­них засобiв подання матерiалiв (карт, графiкiв i т.д.).

1. Масштаби:

запланованi види дiяльностi, масш­таби яких є бiльшими для цього типу дiяльностi.

2. Район:

- запланованi види дiяльностi, якi здiйснюються в особливо чутливих або важливих з
екологiчної точки зору районах або у безпосереднiй близькостi до них (наприклад, силь­но зволоженi землi, якi визначенi в рамках Рамсарської конвенцiї, нацiо­нальнi парки, природнi
заповiдники, зони, якi становлять особливий нау­ковий iнте­рес, або пам’ятки археоло­гiї, культури або iсторiї);

- запланованi види дiяльностi в райо­нах, де особливостi запланованої господарської дiяль­ностi можуть мати значний вплив на населення.

3. Наслiдки:

запланованi види дiяльностi, якi мають особливо складний та потен­цiйно шкiдливий вплив, включаючи такi види впливу, якi спричинюють серйознi
наслiдки для людей та цiн­них видiв флори i фауни та органiз­мiв, загрожують теперiшньому або можливому використанню зачепле­ного району та призводять до виник­нення навантаження, яке перевищує рiвень стiйкостi середовища до зов­нiшнього впливу.

Сторона походження надає громадськостi у районах, якi, ймовiрно, будуть зачепленi, можливiсть брати участь у вiдповiдних процедурах оцiнки впливу запланованої дiяльностi на навколишнє середовище i забезпечує, щоб ця можливiсть, яка надається громадськостi зачепленої Сторони, була рiвноцiнна можливостi, яка надається громадськостi Сторони походження.

Вiдповiдно до положень зазначеної Конвенцiї оцiнки впливу на навколишнє середовище, як мiнiмальна вимога, проводитимуться на рiвнi проектiв запланованої дiяльностi. При можливостi, Сторони також намагатимуться застосовувати принципи оцiнки впливу на  навколишнє середовище до полiтики, планiв та програм.

Положення Конвенцiї не порушують право конкретних Сторiн  застосовувати нацiональнi закони, приписи, адмiнiстративнi положення або вживану правову практику, якi захищають iнформацiю, надання якої могло б завдати шкоди виробничiй або комерцiйнiй  таємницi або нацiональнiй безпецi, а також не порушують право конкретних Сторiн застосовувати, при необхiдностi за двосторонньою або багатосторонньою згодою, бiльш суворi мiри, нiж тi, якi мiстяться у Конвенцiї. Вони не стосуються будь-яких зобов’язань Сторiн вiдповiдно до мiжнародного права щодо дiяльностi, яка призводить або може призводити до транскордонного впливу.

Щодо запланованого виду дiяльностi, наведеного у табл. 11.1, який може призводити до значного шкiдливого транскордонного впливу, Сторона походження з метою забезпечення проведення вiдповiдних i ефективних консультацiй оповiщує будь-яку Сторону, яка, на її думку, може бути зачепленою Стороною, як можна скорiше та не пiзнiше, нiж вона проiнформує громадськiсть власної країни, про заплановану дiяльнiсть.

Це оповiщення, зокрема, мiстить: iнформацiю про заплановану дiяльнiсть, включаючи будь-яку наявну iнформацiю про її можливий транскордонний вплив; iнформацiю про характер можливого рiшення та зазначення розумного термiну, протягом якого вимагається дати вiдповiдь з врахуванням характеру запланованої дiяльностi та може мiстити іншу iнформацiю.

Зачеплена Сторона дає вiдповiдь Сторонi походження протягом термiну, наведеного в оповiщеннi, пiдтверджуючи одержання оповiщення, та зазначає, чи має вона намiр брати участь у процедурi оцiнки впливу на навколишнє середовище. Якщо зачеплена Сторона повiдомляє, що вона не має намiру брати участь у процедурi оцiнки впливу на навколишнє середовище, або якщо вона на дає вiдповiдь протягом термiну, зазначеного в оповiщеннi, то положення Конвенції не застосовуються. За таких обставин не обмежується право Сторони походження визначати необхiднiсть проведення оцiнки впливу на
навколишнє середовище на пiдставi свого нацiонального законодав­ства та практики.

Пiсля одержання вiдповiдi вiд зачепленої Сторони з повiдом­ленням про її намiр брати участь у процедурi оцiнки впливу на навколишнє середовище Сторона походження у тому випадку, коли вона ще цього не зробила, надає зачепленiй Сторонi вiдповiдну iнформацiю, яка стосується процедури оцiнки впливу на навколишнє середовище, включаючи зазначення термiнiв подання зауважень та вiдповiдну iнформацiю про заплановану дiяльнiсть та її можливий значний шкiдливий транскордонний вплив.

На прохання Сторони походження зачеплена Сторона надає їй  розумно доступну iнформацiю про навколишнє середовище, яке може бути потенцiйно зачепленим i яке знаходиться пiд юрисдикцiєю зачепленої Сторони, якщо ця iнформацiя необхiдна для пiдготовки документацiї з оцiнки впливу на навколишнє середовище. Ця iнформацiя надається негайно та, при можливостi, через спiльний орган, якщо такий iснує.

Якщо будь-яка Сторона вважає, що вона буде зачеплена у результатi значного шкiдливого транскордонного впливу запланованої дiяльностi, перелiченої у табл. 11.1, та якщо не надходило нiякого оповiщення, то на прохання зачепленої Сторони заiнтересованi Сторони проводять обмiн достатньою iнформацiєю з метою обговорення питання про можливiсть виникнення значного шкiдливого транскордонного впливу. Якщо цi Сторони погоджуються, що значний шкiдливий транскордонний вплив, судячи з усього, буде мати мiсце, то вiдповiдно застосовуються положення Конвенцiї, а якщо не
можуть дiйти згоди – будь-яка така Сторона може винести це питання на розгляд комiсiї по запиту вiдповiдно до встановлених Конвенцією положень з метою з’ясування її думки про ймовiрнiсть значного шкiдливого транскордонного впливу, якщо Сторони не домовились про iнший спосiб урегулювання цього питання.

Процедура запиту містить такі основні положення:

1. Запитуюча Сторона або Сторони повiдомляють секретарiат про те, що вона або вони вносить(ять) питання про те, чи може який-небудь запланований вид дiяльностi, наведений у табл. 8.1, мати значний шкiдливий транскордонний вплив на розгляд комiсiї по запиту, яка створюється вiдповiдно до встановлених положень. В повiдом­леннi зазначається предмет запиту. Секретарiат негайно оповiщає усi Сторони цiєї Конвенцiї про цей запит.

2. Комiсiя по запиту складається з трьох членiв: запитуюча Сторона та iнша Сторона, яка причетна до процедури запиту, призначають по одному науковому або технiчному експерту, i два призначених таким чином експерта призначають за взаємною згодою третього експерта, який стає головою комiсiї по запиту. Останнiй не є громадянином жодної iз Сторiн, причетних до процедури запиту, не проживає постiйно на територiї жодної з цих Сторiн, не перебуває на службi цих Сторiн та не має вiдношення до цiєї справи нi в якому iншому статусi.

3. Якщо голова комiсiї по запиту не призначається протягом двох мiсяцiв пiсля призначення другого експерта, то Виконавчий секретар ЄС на прохання будь-якої iз Сторiн призначає голову протягом наступних двох мiсяцiв.

4. Якщо одна iз Сторiн, причетних до процедури запиту, не призначає експерта протягом одного мiсяця пiсля одержання вiд секретаря повiдомлення, то iнша Сторона може iнформувати про це Виконавчого секретаря ЄС, який призначає голову комiсiї по запиту протягом наступного двомiсячного термiну. Пiсля призначення голова комiсiї по запиту просить Сторону, яка не призначила експерта, зробити це протягом одного мiсяця. Пiсля закiнчення цього термiну голова вiдповiдно iнформує Виконавчого секретаря Європейської економiчної комiсiї, який призначає експерта протягом наступного двомiсячного термiну.

5. Комiсiя по запиту приймає свої власнi правила процедури і може вживати усiх вiдповiдних заходiв з метою здiйснення своїх функцiй.

6. Сторони, якi причетнi до процедури запиту, сприяють роботi комiсiї по запиту та, зокрема, використовують усi засоби, якi вони мають у своєму розпорядженнi: надають їй усi вiдповiднi документи, умови та iнформацiю; та при необхiдностi надають їй можливiсть
викликати свiдкiв або експертiв та заслуховувати їхнi свiдчення. Сторони або експерти зберiгають конфiден­цiйнiсть будь-якої iнформацiї, яку вони одержали у конфiденцiйному порядку протягом роботи комiсiї по запиту.

7. Якщо одна iз Сторiн, причетних до процедури запиту, не з’являється в комiсiю по запиту або не може представити свою справу, то iнша Сторона може просити комiсiю по запиту продовжити розгляд та завершити свою роботу. Вiдсутнiсть однiєї iз Сторiн в
комiсiї по запиту або неучасть однiєї iз Сторiн у представленнi своєї справи не є перешкодою для продовження та завершення роботи комiсiї по запиту.

8. Якщо комiсiя по запиту внаслiдок особливих обставин справи не ухвалить iншого рiшення, то витрати комiсiї по запиту, включаючи винагородження її членiв, Сторони, причетнi до процедури запиту, дiлять мiж собою нарiвно. Комiсiя по запиту веде облiк усiх своїх витрат та подає Сторонам остаточний звiт про цi витрати.

9. Будь-яка Сторона, яка має дiйсний iнтерес до предмета процедури запиту та може бути зачеплена в результатi винесення думки по цiй справi, має право взяти участь у розглядi за згодою комiсiї по запиту.

10. Рiшення комiсiї по запиту з процедурних питань приймаються бiльшiстю голосiв її членiв. Остаточна думка комiсiї по запиту вiдбиває думку бiльшостi її членiв i включає будь-яку особливу думку.

11. Комiсiя по запиту подає свою остаточну думку протягом двох мiсяцiв з дня свого утворення, якщо тiльки вона не вважатиме за необхiдне продовжити цей термiн на перiод, який не перевищуватиме двох мiсяцiв. Остаточна думка комiсiї по запиту базується на загальноприйнятих наукових принципах. Комiсiя по запиту передає остаточну думку Сторонам, причетним до процедури запиту, та секретарiату.

Заiнтересованi Сторони забезпечують, щоб громадськiсть зачепленої Сторони у районах, якi, судячи з усього, будуть зачепленi, мала iнформацiю та можливостi для надання зауважень або заперечень до запланованої дiяльностi та щоб цi зауваження або заперечення були повiдомленi компетентному органу Сторони походження або безпосередньо, або, коли це необхiдно, через Сторону походження.

Документацiя з оцiнки впливу на навколишнє середовище, яка має бути надана компетентному органу Сторони походження, мiстить, як мiнiмум, iнформацiю, яка наведена у табл. 11.2. Сторона походження надає зачепленiй Сторонi вiдповiдним чином через спiльний орган, якщо такий iснує, документацiю з оцiнки впливу на навколишнє
середовище. Заiнтересованi Сторони забезпечують розповсюдження цiєї документацiї серед органiв та громадськостi зачепленої Сторони у районах, якi, судячи з усього, пiдлягатимуть впливу, а також надання зауважень компетентному органу Сторони походження або безпосередньо, або, коли це необхiдно, через Сторону походження, у розумнi термiни до прийняття остаточного рiшення стосовно запланованої дiяльностi.

Сторона походження пiсля завершення пiдготовки документацiї з оцiнки впливу на навколишнє середовище та без необгрунтованої затримки проводить консультацiї з вiдповiдною зачепленою Стороною стосовно, зокрема, потенцiйного транскордонного впливу запланованої дiяльностi та заходiв щодо зменшення або усунення її впливу. Консультацiї можуть стосуватися: можливих альтернатив запланованої дiяльностi, включаючи альтернативу незастосування нiяких дiй, та вжиття можливих заходiв щодо зменшення значного шкiдливого транскордонного впливу запланованої дiяльностi та монiторингу
наслiдкiв здiйснення таких заходiв за рахунок Сторони походження; iнших форм можливої взаємної допомоги щодо зменшення будь-якого значного шкiдливого транскордонного впливу запланованої дiяльностi та будь-яких iнших вiдповiдних питань, якi мають вiдношення до запланованої дiяльностi.

 Сторони узгоджують на початковому етапi таких консультацiй питання про їх тривалiсть у прийнятних часових межах. Будь-якi такi консультацiї можуть проводитися через вiдповiдний спiльний орган там, де такий iснує. Сторони забезпечують, щоб в остаточному рiшеннi про заплановану дiяльнiсть були належним чином врахованi результати оцiнки впливу на навколишнє середовище, включаючи документацiю з оцiнки впливу на навколишнє середовище, а також зауваження до цiєї документацiї, якi одержанi вiдповiдно до вимог Конвенції, та пiдсумки консультацiй.

Сторона походження повiдомляє зачепленiй Сторонi остаточне рiшення щодо запланованої дiяльностi разом з причинами та мiркува­ннями, на яких воно базується. Якщо додаткова iнформацiя про значний транскордонний вплив запланованої дiяльностi, яка була вiдсутньою на час прийняття рiшення щодо цiєї дiяльностi i яка була б здатна суттєвим чином вплинути на це рiшення, стає вiдомою заiнтересованiй Сторонi до початку здiйснення такої дiяльностi, то ця Сторона негайно iнформує iншу заiнтересовану Сторону або заiнте­ресованi Сторони. Якщо одна iз заiнтересованих Сторiн просить про це, то проводяться консультацiї з питання про необхiднiсть перегляду цього рiшення.

З урахуванням ймовiрного значного шкiдливого транскордонного впливу дiяльностi, стосовно якої вiдповiдно до цiєї Конвенцiї здiйсню­ється оцiнка впливу на навколишнє середовище, заiнте­ресованi Сторони на прохання будь-якої з таких Сторiн визначають, чи буде проводитись пiсляпроектний аналiз, i якщо буде проводитись, то в якiй мiрi. Будь-який пiсляпроектний аналiз, що проводиться, мiстить, зокрема, спостереження за цiєю дiяльнiстю та визначення будь-якого шкiдливого транскордонного впливу.

Такi спостереження та визначення можуть проводитись для досягнення таких цiлей (післяпроектний аналіз): контроль за додержаням умов,­ викладених у дозволi або обумовлених при затвердженнi цiєї дiяльностi, та ефективнiстю заходiв по зменшенню впливу; аналiз
виду дiяльностi з метою забезпечення вiдповiдного рiвня управлiння та готовностi до дiй в умовах невизначеностi; перевiрку попереднiх прогнозiв, з тим щоб використовувати набутий досвiд у майбутньому при здiйсненнi аналогiчних видiв дiяльностi.

Якщо в результатi проведення пiсляпроектного аналiзу Сторона походження або зачеплена Сторона мають достатнi пiдстави вважати, що значний шкiдливий транскордонний вплив має мiсце або виявленi фактори, якi можуть призвести до такого впливу, вона негайно iнформує про це iншу Сторону. Заiнтересованi Сторони потiм проводять консультацiї щодо заходiв, якi ще необхiдно вжити з метою зменшення або усунення впливу.

Сторони можуть продовжувати виконувати чиннi угоди або укладати новi двостороннi або багатостороннi угоди або iншi домовленостi з метою додержання своїх зобов’язань вiдповiдно до Конвенцiї. Такi угоди або iншi домовленостi можуть бути заснованi на певних елементах двостороннього та багатосторонього співробітництва і заiнте­ресованi Сторони можуть створювати при необхiдностi органiза­цiйний механiзм або розширювати повноваження iснуючих орга­нi­зацiйних механiзмiв у рамках двостороннiх та багатостороннiх угод, з тим щоб забезпечити здiйснення у повному обсязi Конвенцiї.

Двостороннi та багатостороннi угоди та iншi домовленостi можуть включати:

  • будь-якi додатковi вимоги стосовно здiйснення Конвенцiї з врахуванням конкретних умов, iснуюючих у вiдповiдних регiонах;
  • розробку органiзацiйних, адмiнiстративних та iнших домовленостей, якi мають базуватись на принципах взаємностi та еквiва­лентностi;
  • узгодження своєї полiтики та заходiв у галузi охорони довкілля з метою досягнення у максимально можливiй мiрi узгоджених норм та методiв, якi стосуються проведення оцiнки впливу на довкілля;
  • розробку, удосконалення та/або узгодження методiв визна­чення, вимiрювання, прогнозування та оцiнки впливу i проведення пiсляпроектного аналiзу;
  • розробку та/або удосконалення методiв i програм збору, аналiзу, зберiгання та своєчасного розповсюдження порiвняних даних, якi стосуються якостi навколишнього середовища, з метою забезпечення вихiдних даних для оцiнки впливу на довкілля;
  • визначення порогових рiвнiв та бiльш конкретних критерiїв, якi характеризують значення транскордонного впливу, пов’язаного з мiсцем здiйснення, характером та масштабами запланованої дiяль­ностi, вiдносно якої вiдповiдно до положень Конвенцiї застосовується оцiнка впливу на довкілля та визначення критичних навантажень транскордонного значення;
  • при необхiдностi, спiльне проведення оцiнки впливу на довкілля, розробку спiльних програм монiторингу, унiфiкацiї градуювання монiторингових пристроїв та узгодження методологiй для забезпечення порiвнянностi даних та iнформацiї, якi одержуються.

Сторони придiляють особливу увагу розробцi або бiльш активному виконанню конкретних дослiдницьких програм, спрямованих на: удоскона­лення iснуючих методiв якiсної та кiлькiсної оцiнки наслiдкiв запланованих видiв дiяльностi; бiльш глибоке з’ясування причинно-наслiдкових зв’язкiв та їхньої ролi у комплексному рацiональному природокористуваннi; проведення аналiзу та монiторингу ефективностi виконання рiшень щодо запланованих видiв дiяльностi з метою зведення до мiнiмуму або запобiганню впливу; розробку методiв заохочення новiтнiх пiдходiв до пошуку екологiчно обгрунтованих альтернатив запланованим видам дiяльностi, структурам виробництва та споживання; розробку методологiї застосування принципiв оцiнки впливу на довкілля на макроекономiчному рiвнi. Сторони обмi­нюються результатами виконання наведених вище програм.

Сторони проводять наради приуроченi по можливостi до щорiчних сесiй Старших радникiв урядiв держав ЄС з проблем навколишнього середовища та водних ресурсiв. Нарада Сторiн Конвенції проводиться у терміни, які спеціально визначаються нарадою Сторiн або вiдповiдно до поданого письмового прохання будь-якої Сторони за умови, що протягом шести мiсяцiв з часу повiдомлення секретарiатом Сторiн про це прохання воно буде пiдтримане не менш нiж третиною Сторiн.

Сторони постiйно контролюють хiд виконання Конвенцiї i для цього: здiйснюють огляд полiтики та методологiчних пiдходiв Сторiн до оцiнки впливу на довкілля з метою подальшого удосконалення процедур оцiнки впливу на нього у транскордонному контекстi; обмiнюються iнформацiєю щодо досвiду, накопиченого в галузi укладання та виконання двостороннiх i багатостороннiх угод або iнших домовленостей щодо використання оцiнки впливу на довкілля у транскордонному контекстi, Сторонами яких є одна або бiльше Сторiн; при необхiдностi звертаються до послуг компетентних мiжнародних органiв або наукових комiтетiв для вирiшення методологiчних або технiчних питань, якi виникають при досягненнi цiлей Конвенцiї; на своїй першiй нарадi розглядають та приймають консенсусом правила процедури своїх нарад; розглядають i при необхiдностi приймають пропозицiї про поправки до Конвенцiї; розглядають та вживають будь-яких додаткових заходiв, якi можуть стати необхiдними для досягнення цiлей Конвенцiї.


Коментарі (0)

Коментувати

Додавати коментарі можуть тільки зареєстровані користувачі.
[ Регистрация | Вход ]
Молодіжна громадсько-екологічна організація "Наш дім - Манява"© 2003-2017/ All right reseved / Design by VWStudio /