МГЕО "Наш дім - Манява" » Каталог статей » Функціональна класифікація заповідних об'єктів

Функціональна класифікація заповідних об'єктів

16.10.2019 / Коментарів: 0 / Категорія: / Добавив: Гість

Впродовж декількох останніх десятиліть вчені багатьох країн роз­робляють наукові основи класифікацій природоохоронних територій. З часом такі наукові розробки стали основою для підготовки і затвер­дження офіційних національних чи міжнародних класифікацій.

В Україні першу наукову класифікацію в 1980 році розробив ОМ. Стойко, виділивши чотири ранги (відділ, клас, порядок, тип) і на­звавши її функціональною. В основу розробки цієї класифікації він по­клав такі функціональні критерії заповідних об'єктів:

1.   Походження (природне, природне і штучне, штучне).

2.   Призначення (рятувальне, ресурсно-відновлювальне, захисне, науково-дослідне, культурно-освітнє, естетичне, рекреаційне, бальнеологічне, комплексне).

3.   Характер і вид режиму збереження (абсолютної, регульованої, часткової, контрольованої заповідності).

4.   Тривалість заповідного режиму (перманентний, тимчасовий, круглорічний, сезонний).

5.   Біогеоценотична, ландшафтна й естетична оригінальність (ен­демічний і реліктовий характер, проста і складна структура, уні­кальність і типовість).

6.   Типовість та біогеографічна еталонність (у межах широтної і висотної зональності).

7.   Наукове і прикладне значення.

8.   Загальне природоохоронне значення (локальне, регіональне, загальнодержавне, міжнародне).

Далі наводимо структуру функціональної класифікації природо­охоронних територій С.М. Стойка, яка на сьогоднішній день єдина і неперевершена за своєю детальністю та системністю в науковому сенсі.

відділ А

ЗАПОВІДНІ ОБ'ЄКТИ ПРИРОДНОГО ПОХОДЖЕННЯ / клас — заповідники Порядок: заповідники (з.) зональних рівнинних екосистем. Т и п и: з. субтропічних середземноморських, пустельних, напівпустельних, степових, лісостепових, лісових широколистяних (неморальних), лісових хвойних бореальних, тайгових), лісотундрових, тундрових, арктичних пустельних екосистем. Порядок: з. азональних рівнинних екосистем.

Типи: з. торфово-болотних, річкових, озерних екосистем. Порядок: з. гірських екосистем. Т   и   п  и : з. гірських, високогірських, високогірських пустельних, високогірських льодовикових екосистем. Порядок: з. морських екосистем. Т и п и : з. естуаріїв; з. морських екосистем

// клас — національні парки Створюються для охорони природних, зональних рівнинних, азональних рівнин­них, гірських, а також морських екосистем виняткової науково-природничої, ландшафтно-естетичної та рекреаційної цінності Поділяються на порядки й типи за тим же принципом, як заповідники.

III клас — резервати Порядок: резервати (р.) ботанічні.

Резервати (р.) зональні ботанічні. Т и п и: р. субтропічної, середземноморської, пустельної, напівпустельної, степової, лісостепової, неморальної лісової, тайгової, лісотундрової, субарктичної, арктич­ної флори і рослинності.

Р. азональні ботанічні. Т и п и: р. галофітної, кальцефільної, петрофільної, торфово-болотної флори і рослинності; р. азональної флори і рослинності, що збереглась у межах зональ­них формацій (наприклад, ділянки степової флори і рослинності в зоні широколис­тяних лісів і, навпаки, ділянки широколистяних лісів у степовій зоні).

Р. гірської флори і рослинності. Т и п и: р. неморальної лісової, бореальної лісової, субальпійської, альпійської, суб ні вальної флори і рослинності.

Р. флори і рослинності естуаріїв та морського узбережжя. Т и п и: р. флори і рослинності естуаріїв; р. флори і рослинності морського узбе­режжя.

Р. комплексні ботанічні. Т и п и: р. зоологічно-ботанічні, геологічно-ботанічні, етнографічно-ботанічні, істо-рико (меморіально)-ботанічні. Порядок: Р. зоологічні.

Р. фауни рівнинних екосистем. Т и п и: р. середземноморської, пустинної, степової, неморальної лісової, бореальної лісової (тайгової), лісотундрової, тундрової, субарктичної, арктичної фауни.

Р фауни гірських екосистем. Т и п и: р. лісової неморальної, лісової бореальної, гірсько-альпійської, субнівальної і нівальної фауни

Р. фауни водних і болотних екосистем. Т и п и: р. фауни річкових, озерних, болотних екосистем; р. фауни естуаріїв, р. фауни морських екосистем.

Р. комплексні зоологічні. Т и п и: р. ботаніко-зоологічні, гідролого-зоологічні.

Порядок: р. гідрологічні. Т и п и: р. рік, підземних водних артерій, термальних джерел, озер, підземних озер.

Р. природні комплексні гідрологічні. Т и п и: р. озерних екосистем; р. естуаріїв; р. морських екосистем (морські парки).

Порядок: р. геологічні. Т и п и: р. докембрійських відкладів, палеозойських відкладів (кембрійських, силурських, девонських кам'яновугільних, пермських), мезозойських відкладів (тріасових, юрських, крейди), кайнозойських відкладів (палеогенових, неогенових, антропогенних), еталонні відслонення стратиграфічних одиниць (відділів, ярусів, свит), відслонення з ознаками геологічної історії (викопне морське дно тощо).

Р. природні комплексні геологічні. Т и п и: р. ботаніко-геологічні, зоологічно-геологічні, геоморфологічні і геологічні.

Порядок: р. геоморфологічні. Т и п и: р. терас, староріч

Р. комплексні геоморфологічні. Т и п и: р. геолого-геоморфологічні, ландшафтно-геоморфологічні, ботаніко-геомор-фологічні, зоолого-і^морфологічні.

Порядок: р. ландшафтні. Т и п и: р. сучасних географічних ландшафтів; р. палеоландшафтів.

Порядок: р. палеонтологічні. Т и п и: р. підземні палеонтологічні, наземні палеонтологічні.

Порядок: р. вулканічні. Т и п и: р. діючих вулканів, погаслих вулканів; р. гейзерів.

Порядок: р. гляціальні. Т и п и: р. льодовикові, льодовикових відкладів, урочища вічної мерзлоти.

Порядок: р. спелеологічні. Т и п и: р. великих природних печер - гіпсових, вапнякових, льодових, со­ляних; р. великих штучних печер-катакомб

Порядок: р. метеоритних кратерів (великих) Т и п и: р. метеоритних кратерів.

IV  клас — пам'ятки природи

Порядок: пам'ятки природи (п. п.) ботанічні. Т и п и: п. п. нижчих спорових рослин - водоростей, грибів, лишайників; п. п. вищих спорових рослин - мохів, папоротеподібних, хвощевидних, плауновидних; п. п. голонасінних рослин; п. л. покритонасінних рослин; п. п. місцезнаходжень палео-флори; п. п. постійних стаціонарних дослідних територій; п. п. вікових дерев і чагар­ників; п. п. цікавих генотипів і фенотипів та їх популяцій.

Порядок: п. п. зоологічні. Типи: біотопи безхордових - простіших, кишково-порожнинних, губок, червів, молюсків, комах, голкошкірих; біотопи хордових - безчерепних, круглоротих, риб, зе­мноводних, плазунів, птахів, ссавців; місцезнаходження палеофаун і слідів їх жит­тєдіяльності, біотопи цікавих генотипів, фенотипіа і їх популяцій.

Порядок: п. п. гідрологічні. Т и п и: п. п. водопадів мінеральних джерел, солодководних джерел, витоків рі­чок, порогів, малих озер - солодководних, солоних, сірчаних тощо.

Порядок: п. п. геологічні. Т и п и: п. п. останців, карстів (підземні, нвдземні), каньйонів, метеоритних кратерів (малих), соляних куполів, скель, стрімчаків, форм вивітрювання, типових перегинів і відслонень.

Порядок: п. п. вулканічні. Т и п и: п. п. кратерів, вулканічних бомб, слідів лави.

Порядок: п. п. астрономічні. Т и п и: п. п. метеоритних кратерів (малих).

Порядок: п. п. гляціальні. Типи: п. п. льодовикових цирків, моренових відкладів, валунів, кар.

Порядок: п. п. спелеологічні. Т и п и: п. п. малих природних печер і гротів (старі штольні, шахти).

Порядок: п. п. педологічні. Т и п и: п. п. грунтів (типових, похованих, рідкісних, азональних): п. п. палеопедо-логічні.

V клас — заказники природи Порядок: заказники (з.) ботанічні. Порядок: з. зоологічні.

Тут так же йде поділ за систематико-таксономічними групами рослин і тварин. Порядок: з. комплексні.

Залежно від строків заказності розрізняють заказники сезонні, короткочасні,

тривалі, постійні.

ВІДДІЛ Б

ЗАПОВІДНІ ОБ'ЄКТИ ПРИРОДНОГО І ШТУЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ VI клас — природні парки Порядок: ландшафтні парки рекреаційні, бальнеологічні, спортивно-туристичні, комплексні. Вони можуть поділятися залежно від природно-географічної різноманітності, ори­гінальності природних екосистем, рекреаційного значення, упорядкованості та площі.

VII клас — ландшафтно-естетичні траси Порядок: ландшафтно-естетичні траси шосейні, залізничні, водні. Вони можуть поділятися залежно від естетичності ландшафтів і культурно-освітнього значення.

ВІДДІЛ В

ЗАПОВІДНІ ОБ'ЄКТИ ШТУЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ VIII клас — штучні пам'ятки природи Порядок: штучні пам'ятки природи ботанічні. Типи: ботанічні сади, дендропарки, парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва, унікальні культурфітоценози (у тому числі дослідні), меморіально-ботанічні об'єкти. Порядок: штучні пам'ятки природи зоологічні. Типи: зоологічні парки з широкою демонстрацією фауни, зоологічні парки з вузь­кою демонстрацією фауни

Ця класифікація цілком може служити основою для наукових узагальнень у галузі заповідної геосозології, розроблення нової офі­ційної класифікації природно-заповідного фонду України, а також зраз­ком для навчання студентів природничого профілю.


Коментарі (0)

Коментувати

Додавати коментарі можуть тільки зареєстровані користувачі.
[ Регистрация | Вход ]
Молодіжна громадсько-екологічна організація "Наш дім - Манява"© 2003-2017/ All right reseved / Design by VWStudio /