МГЕО "Наш дім - Манява" » Каталог статей » Міжнародні класифікації природоохоронних територій

Міжнародні класифікації природоохоронних територій

16.10.2019 / Коментарів: 0 / Категорія: / Добавив: Гість

На сьогоднішній день існує декілька міжнародних класифікацій природоохоронних територій, серед яких найбільш визнаною є класи­фікація МСОП, остання редакція якої була затверджена в 1994 році. Згідно із даною класифікацією, більшість природоохоронних територій світу поділяються на шість категорій (табл. 5.1). Категорія І а. Суворий природний резерват {Strict Nature Reserve) -природоохоронна територія репрезентативних зразкових екосистем, яка призначається в основному для наукових досліджень, освіти та ведення екологічного моніторингу. Об'єктами збереження є малопорушені природні території достатнього розміру, назавжди позбавлені ан­тропогенного впливу, охороняються в дуже суворому режимі. Категорія І Ь. Територія дикої природи (Wilderness Area) - приро­доохоронна територія незайманої природи значних розмірів, призна­чена для збереження природних умов без прямих антропогенних впливів. її об'єкти становлять наукову, освітню, естетичну, історичну цінність для відвідувачів, у яких є велике бажання бути наодинці зі справ­жньою дикою природою. Категорія II. Національний парк {National Park) - велика природо­охоронна територія, яка відводиться для збереження єдності природ­них територій та рекреації, забезпечення духовних, наукових, освітніх потреб людини, недопущення використання екосистем не за призна­ченням. Національний парк включає одну або декілька екологічних си­стем, незмінених або малозмінених антропогенною діяльністю людини, відзначається різноманітними типами ландшафтів, багатством рос­линного і тваринного світу, геоморфологічних систем, особливо цінних у науковому, освітньому, виховному та рекреаційному аспектах, харак­теризується високим ступенем мальовничості пейзажів. Об'єктами збереження є достатньо репрезентативні для біогеографічного району типи ландшафтів наукового, освітнього, туристичного й рекреаційного значення. В Європі перший національний парк був створений у Швеції в 1909 році. Європейські національні парки є різних типів: деякі незначні за розмірами і лише з природними екосистемами; інші в природних еко­системах поєднують проблеми їх збереження і землекористування; треті створюються на вже, у значній мірі освоєних людиною, напівприродних територіях. На II світовому конгресі національних парків у 1972 році було визнано, що навіть заощадлива рекреація призводить до не­гативного впливу на природний стан екосистем. Категорія III. Пам'ятка природи (Natural Monument) - невелика природоохоронна територія, яка виділяється для збереження унікаль­них, рідкісних, естетичних та пов'язаних з природою культурних цінно­стей. Створюються на достатніх площах для естетичної насолоди лю­дей у районах з унікальними витворами природи (водоспади, печери, кратери, гейзери, каньйони тощо). У галузі природно-заповідної справи термін "пам'ятка природи" вперше запропонував О. Гумбольдт в 1799-1804 роках. Зміст цієї категорії в багатьох країнах має свої особливості. Категорія IV. Територія управління видами та місцями їх меш­кання або Резерват охорони природи (Habitat/Species Management Area, Nature Conservation Area) - природоохоронна територія, яка з метою збереження виділяється для спеціального управління (ціле направленого використання) окремими популяціями видів чи їх місце зна­ходженнями. Тут допускається певного рівня діяльність людини. Голов­ними видами управління є наукові дослідження, освіта, просвіта та екологічний моніторинг. До складу таких територій часто відводять міс­ця міграцій, розмноження тварин, деякі водно-болотні угіддя, коралові рифи, естуарії тощо, площа яких визначається потребами існування популяцій видів. З метою регулювання процесів чисельності популяцій використовують спеціальні для менеджменту біотехнічні заходи. В класифікації природно-заповідного фонду України цій категорії цілком відповідає зміст заказників. Категорія V. Наземний чи водний охоронний ландшафт {Protected Landscape/Seascape) - природоохоронна та рекреаційна територія (акваторія) з ландшафтами переважно високої пейзажної цінності, ба­гатим біотичним і ландшафтним різноманіттям, чітко вираженими еко­логічними, естетичними та культурними особливостями. Створюється для охорони, яка забезпечить протікання еволюційних процесів у при­родних комплексах, підтримання гармонійної взаємодії природних і культурних цінностей ландшафтів, забезпечення попередження нега­тивних впливів, традиційного природокористування місцевого насе­лення (риболовля, скотарство, садівництво, бджільництво тощо). В класифікації природно-заповідного фонду України змісту цієї категорії цілком відповідають регіональний ландшафтний парк, ботанічний сад, дендрологічний парк, зоологічний парк і в деякій мірі парк-пам'ятка са­дово-паркового мистецтва. Категорія VI. Територія управління природними ресурсами (Мап-aget Resource Protected Area) - велика природоохоронна територія, яка виділяється для довготривалої охорони, традиційного і сучасного збалансованого, контрольованого використання і постійного відтво­рення природних ресурсів і біорізноманіття, переважно незмінених екосистем, а також для не виснажливого використання населенням да­рів природи. Лише третина території може порушуватися антропоген­ною діяльністю без вагомої шкоди. Крім вищезазначених категорій МСОП, багатьма іншими міжнарод­ними природоохоронними організаціями та відомими вченими виділя­ються ще додатково чотири міжнародні категорії. Категорія VII. Антропологічний резерват {Anthropological Reserve). Створюється для збереження історичних антропологічних цінностей природи, умов проживання популяцій унікальних, рідкісних та вимира­ючих корінних етносів, відтворення їх генофонду, забезпечення умов для їх традиційного ведення господарства тощо. Категорія VIII. Територія багатоцільового використання (Multi­purpose Usage Protected Area). Створюється як зразок для різностороннього, здебільшого екологічно збалансованого, розвитку соціально-економічної сфери в природокористуванні та природо-відтворенні, ви­важеного і не виснажливого ведення господарства. Категорія IX. Біосферний резерват (Biosphere Reserve). На про­хання зацікавленої держави визначається Міжнародною координацій­ною радою Програми ЮНЕСКО "Людина і біосфера" (Man and Biosphere, МАВ), тому є міжнародно визнаним у відповідності з існую­чими статутними рамками. Він створюється для сприяння та демон­страції збалансованих відносин між людиною та біосферою. Біосфер-ними резерватами, які появилися в 1972 році, є сухопутні території та морські акваторії або мішані об'єкти. В світовій природоохоронній практиці вони створюються, як правило, на базі національних парків. У комплексному поєднанні усіх своїх функцій біосферні резервати повин­ні докладати багато зусиль, щоб дійсно бути зразковими об'єктами, які досліджують та ілюструють найкращі підходи щодо збереження та сталого розвитку кожної країни світу. За Севільською стратегією, біо­сферний резерват покликаний виконувати три головні і взаємодопов­нюючі функції: 1) збереження природного і напів природного різноманіття, захист генетичних ресурсів, видів екосистем і ландшафтів; 2) формування моделей менеджменту землі та підходів до стало­го розвитку регіонів на основі відповідного наукового та матеріально-технічного забезпечення; 3) проведення наукових досліджень та комплексного моніторингу на локальному, регіональному, національному та глобальному рівнях, підтримка освітніх та навчальних проектів. Категорія X. Об'єкт Світової природної спадщини (World Heritage Site). Створюється відповідно до вимог Конвенції про всесвітню спад­щину. Перелік вище означених категорій не є завершеним, над ним по­стійно працюють міжнародні експерти. Найбільш загальними ознаками категорій є те, що відповідні їм природоохоронні території можуть бути самостійними або входити одна в одну, пов'язані екологічними, еконо­мічними і соціальними зв'язками з іншими територіями. Перші п'ять категорій направлені виключно на збереження біорізноманіття. Найсуворіший режим збереження характерний лише для перших трьох кате­горій, хоча можливий на окремих ділянках і природоохоронних терито­ріях І\/-Х категорій. Функції категорій VI і VIII в деяких рисах переплітаються. Категорія X не визнається МСОП, оскільки біосферний резерват є в певній мірі об'єднанням інших, дрібніших природо­охоронних територій.


Коментарі (0)

Коментувати

Додавати коментарі можуть тільки зареєстровані користувачі.
[ Регистрация | Вход ]
Молодіжна громадсько-екологічна організація "Наш дім - Манява"© 2003-2017/ All right reseved / Design by VWStudio /