МГЕО "Наш дім - Манява" » Каталог статей » Проектування природно-заповідних територій після їх створення

Проектування природно-заповідних територій після їх створення

11.12.2017 / Коментарів: 0 / Категорія: / Добавив: Гість

Правове поле. На стадії організації функціонування установ при­родно-заповідного фонду ключовою проблемою є підготовка спеціалі­зованими проектними (за участю науково-дослідних) установами проек­тів організації, охорони, відтворення і використання природних комплексів природно-заповідних територій ("проекти організації'), які розробляються відповідно до Закону України "Про природно-заповід­ний фонд України". Підставою для розроблення таких проектів є укази Президента України про створення природно-заповідних територій. Вони розробляються для біосферних і природних заповідників, націо­нальних природних парків, регіональних ландшафтних парків і всіх штучних об'єктів природно-заповідного фонду - ботанічних садів, ден­дрологічних парків, зоологічних парків і парків-пам'яток садово-парко­вого мистецтва. Вищезазначені документи належать до проектної до­кументації з планування територій з комплексним обґрунтуванням природоохоронних заходів. В основу проектів організації входять, на­приклад, для національних природних парків, матеріали землеустрою та лісовпорядкування, генеральні плани поселень, проекти інженерних мереж та гідротехнічного будівництва. Сучасні проекти організації, охорони, відтворення і використання природних комплексів природно-заповідних територій складаються з аналітичної записки, обґрунтуван­ня природоохоронних заходів та картографічних матеріалів. Методич­не забезпечення їх підготовки покладається на спеціально уповнова­жений центральний орган виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища України.

Проекти організації для біосферних і природних заповідників, на­ціональних природних парків затверджуються спеціально уповноваже­ним центральним органом виконавчої влади в галузі охорони нав­колишнього природного середовища України. На території охорон­ної зони природного заповідника виставляються небхідні охоронні знаки та інформаційні аншлаги встановленого зразка. Проект органі­зації території регіонального ландшафтного парку, охорони, відтворен­ня та рекреаційного використання його природних комплексів та об'єктів і порядок його реалізації затверджуються обласною радою, тобто державним органом, який прийняв рішення про створення природно-заповідної території. Проекти організації територій ботанічного саду, дендрологічного і зоологічного парків, парків-пам'яток садово-паркового мистецтва (також і проекти утримання та реконструкції") затверджують­ся органом державної влади, у підпорядкуванні якого перебуває уста­нова, за погодженням зі спеціально уповноваженим центральним ор­ганом виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища щодо об'єктів загальнодержавного значення, і територі­альними органами виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища щодо об'єктів місцевого значення. Зоологічні парки можуть організовувати пересувні експозиції тварин, мати у своєму складі підсобні господарства, які створюються для забезпечен­ня тварин кормами. Власники або користувачі земельних ділянок, вод­них та інших природних об'єктів, оголошених парками-пам'ятками са­дово-паркового мистецтва, беруть на себе зобов'язання щодо забезпечення режиму їх збереження.

На сьогоднішній день із нормативно-правової бази проектування територіальної організації природно-заповідних територій чинним є наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України про затвердження положень про проекти організації територій установ природно-заповідного фонду України (природного заповідника, біосферного заповідника, національного природного парку, регіональ­ного ландшафтного парку), який у 2005 році пройшов державну реє­страцію. До речі, доцільно розробити типове положення про проекти ор­ганізації територій та об'єктів природно-заповідного фонду, охорони й використання їх природних комплексів, яке варто було б затвердити постановою Кабінету Міністрів України. За змістом затверджені міні­стерством положення про проекти організації майже автентичні, відріз­няються лише деякими категоріальними особливостями. Зокрема, для прикладу відповідним положенням визначено, що проект організації національного природного парку передбачає:

комплексну оцінку території національного природного парку, її господарського використання та запасів природних ресурсів, біотично­го та ландшафтного різноманіття, історико-культурних об'єктів, стану інженерно-транспортної інфраструктури, системи зв'язку, медичного забезпечення, побутового обслуговування, рекреаційного, лікувально-оздоровчого та бальнеологічного потенціалу й інших особливостей національного природного парку;

визначення довготривалих та короткострокових оперативних за­вдань розвитку національного природного парку, охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та об'єктів, найбільш ефективних шляхів їх вирішення;

проведення науково обґрунтованого функціонального зонування території національного природного парку, встановлення територіаль­но диференційованого режиму збереження, використання та відтво­рення природних комплексів, біотичного і ландшафтного різноманіття, історико-культурних комплексів та об'єктів;

визначення пріоритетів науково-дослідної, еколого-освітньої та культурно-освітньої діяльності національного природного парку;

розроблення заходів для здійснення моніторингу довкілля, на­самперед типових, унікальних та інших особливо цінних природних комплексів, а також видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України, Європейського Червоного списку видів тварин і рослин, що перебувають під загрозою зникнення у світовому масштабі, Червоної книги МСОП, рослинних угруповань та типів природних середовищ, занесених до Зеленої книги України, додатків міжнародних конвенцій та угод, стороною яких є Україна, регіональних списків рідкісних та зникаючих видів рослин і тварин, історико-культурних об'єктів;

розроблення пропозицій щодо будівництва та реконструкції об'єктів, необхідних для забезпечення діяльності національного при­родного парку, інженерного облаштування та благоустрою цієї терито­рії, розвитку транспортної мережі, системи зв'язку, побутового обслу­говування населення тощо, виконання відповідних проектних робіт;

розроблення заходів з метою здійснення природоохоронних, протиерозійних, протизсувних та протипожежних робіт, відновлення порушених природних комплексів, берегоукріплення, запобігання змі­нам гідрологічного режиму території національного природного парку;

забезпечення з урахуванням загальнодержавних, регіональних та місцевих потреб, а також інтересів корінних жителів збалансованого ведення лісового і сільського господарства, зокрема виробництва еко­логічно чистих продуктів харчування, здійснення рекреації, туризму, мисливства та рибальства, традиційних промислів, іншої господарської діяльності на території національного природного парку, яка чинним законодавством не заборонена;

організацію економічно, соціально й екологічно ефективного управління національним природним парком, забезпечення діяльності його служби охорони, інших підрозділів, залучення місцевих жителів та громадськості до виконання відповідних завдань;

визначення загального обсягу запланованих на розрахунковий період необхідних заходів та їх орієнтовної вартості, прогноз ефектив­ності запропонованих заходів.

Структура проектів організації

Додатками до вищезазначених затверджених положень є знову ж таки майже автентичні орієнтовні змісти структури проектів організації. Зокрема, в проекті організації національного природного парку після вступу пропонується далі виділяти такі розділи:

загальні відомості про природно-заповідну територію;

природні умови, ресурси і природоохоронні заходи;

сучасна соціально-економічна характеристика регіону, природ­но-заповідної території, прогноз їх розвитку, заходи щодо збереження природних комплексів та об'єктів, історико-культурної спадщини;

заходи щодо розвитку рекреаційної сфери;

планування природно-заповідної території;

організація управління діяльністю природоохоронної установи;

заходи на виконання головних завдань.

Вищезазначеним затвердженим положенням визначено, що до проекту організації національного природного парку додаються відпо­відні офіційні та картографічні документи, а саме:

копія Указу Президента України про створення;

копія Положення про національний природний парк;

копії документів, що засвідчують право установи на користуван­ня земельною ділянкою;

карти і картосхеми у форматі географічних інформаційних систем:

- розташування території та окремих ділянок (М 1:100000); -сучасного  стану  використання  території (М  1:50000  -

1:25000);

-сучасного впливу лісогосподарських, сільськогосподарських, природних та інших чинників, що обмежують використання території для вирішення рекреаційних та природоохоронних завдань;

-розташування природних ландшафтів, стану рослинного по­криву, місць поширення рідкісних та зникаючих видів флори, фауни, рослинних угруповань, занесених до офіційних "чер­воних переліків";

- функціонального зонування території (М 1:50000 - 1:25000);

-   розподілу лісових земель за переважаючими видами дерев­них рослин (М 1:50000-1:25000);

-   розміщення історико-культурних та рекреаційних об'єктів, екологічних стежок і туристичних маршрутів;

-протипожежного впорядкування території (М 1:50000 -1:25000);

проектний план;

узагальнений план перспективного розвитку;

довгострокові ліміти природокористування;

проектувальні відомості і таксаційні описи.

Згідно із затвердженим положенням порядок підготовки проектів організації національного природного парку здійснюється в три етапи. На першому, підготовчому етапі виконується комплекс робіт, спрямо­ваних на збирання відомостей  про природні умови та ресурси, істори-ко-культурні, рекреаційні об'єкти, соціально-економічний розвиток та іншої доступної інформації про територію національного природного парку та регіон його розташування. У цей час формуються основні під­ходи до функціонального зонування території національного природно­го парку, визначаються перспективи соціально-економічного розвитку даної території, організації наукових досліджень, екологічного моніто­рингу довкілля, розвитку рекреаційної діяльності, уточнюються межі природно-заповідної території на планово-картографічних матеріалах та в природних умовах, розчищаються просіки, окружні межі, виготов­ляються і встановлюються межові знаки й аншлаги. Підготовчий етап завершується першою виробничою нарадою робочої групи проектуваль­ників, представників замовника та науково-технічної ради національно­го природного парку, на якій аналізуються установчі документи, вимоги законодавства, визначаються обсяги та репрезентативність зібраної на підготовчому етапі інформації, картографічні й інші матеріали попере­дніх проектних робіт, а також досліджень на території національного природного парку та прилеглих до нього територіях. За підсумками об­говорення визначаються основні вимоги щодо проведення базового етапу підготовки проекту організації.

На другому, тобто базовому етапі розроблення проекту організації території виконуються основні польові та камеральні роботи, які пе­редбачені технічним завданням та рішеннями, що були прийняті на першій виробничій нараді. Після завершення польового періоду про­водиться технічна нарада робочої групи, на якій підбиваються підсумки зробленого, оцінюється якість зібраної інформації та виконаних робіт, їх відповідність нормативно-правовим, нормативним та методичним документам, узгоджуються проблемні питання та пропозиції щодо ос­новних проектних рішень.

На третьому, завершальному етапі здійснюється остаточна під­готовка проекту організації території національного природного парку з відповідними планово-картографічними й іншими матеріалами в дру­кованому й електронному вигляді.

За ходом виконання проекту встановлюється моніторинг, причому щорічно визначається стан та оцінка його реалізації, пропозиції щодо змін та доповнень до нього. Головним мірилом виконання є підвищен­ня рівня збереження біотичного та ландшафтного різноманіття, особ­ливо рідкісних та зникаючих видів рослин і тварин, рослинних угрупо­вань і типів екотопів, позитивна динаміка популяцій, відновлення корінних біоценозів та інші показники.

Як вдосконалити типові проекти? На наш погляд, чинні змісти проектів організації, охорони, відтворення і використання природних комплексів природно-заповідних територій ще не є досконалими, а в практичній діяльності природно-заповідної справи на сучасному етапі її розвитку вони навіть не ефективні з точки зору сучасного рівня розвит­ку екології та охорони природи. Тому вже багато років серед професіо­налів йде мова про необхідність розроблення методичного посібника. Він повинен бути написаний на основі геосозологічної концепції, що ґрунтується на панекоцентричних позиціях, на знаннях про закономір­ності динаміки, функціонування та розвитку і збалансованого викорис­тання природних ресурсів екосистем. Сюди також варто закласти ме­тодологію механізму системи збереження, використання та відтворен­ня біотичного та ландшафтного різноманіття як природних комплексів, так і окремих їх компонентів, особливо рідкісних і зникаючих елементів екосистем, у взаємозв'язку з відповідними одиницями територіального поділу. Такий підхід стане аналогом природоохоронних зразків мене-джмент-планів європейських країн. Втілюючи цю ідею, здійснювати­меться поступовий перехід від традиційних методів до сучасних вимог і природоохоронних засобів вирішення ландшафтних і таксономічних проблем збереження біоти на природно-заповідних територіях. Як ви­няток, можуть відображатися лише програмні природоохоронні за­вдання установ природно-заповідного фонду стосовно наукової чи со-зотехнічної діяльності, власне на всій природно-заповідній території.

Основу проектів організації нового зразка повинні складати не лише пояснювальна записка, але й науково-методичні рекомендації, наукомісткі картографічні матеріали, експертні заключення, тобто до­кументація про державну наукову експертизу від Національної академії наук України, вищих навчальних закладів, громадську наукову експер­тизу відомих вчених та фахівців у галузі природно-заповідної справи, рішення науково-технічної ради урядового органу управління територі­ями й об'єктами природно-заповідного фонду та відповідної установи природно-заповідного фонду, додатки та інші документи.

Оскільки вищепредставлена структура проекту організації, на наш погляд, досі залишається методично недовершеною, тому пропонуємо авторську версію структури "Проекту організації території національно­го природного парку, охорони, відтворення та рекреаційного викорис­тання його природних комплексів і об'єктів", яка складається з двох частин.Коментарі (0)

Коментувати

Додавати коментарі можуть тільки зареєстровані користувачі.
[ Регистрация | Вход ]
Молодіжна громадсько-екологічна організація "Наш дім - Манява"© 2003-2017/ All right reseved / Design by VWStudio /