МГЕО "Наш дім - Манява" » Каталог статей » Ресурси Національної екологічної мережі України

Ресурси Національної екологічної мережі України

21.09.2019 / Коментарів: 0 / Категорія: / Добавив: Гість

 

Національна екологічна мережа включає елементи міжнародного, загальнодержавного і місцевого значення, які визначаються за науко­вими, правовими, технічними, організаційними та фінансово-економіч­ними критеріями. На міжнародному рівні вона забезпечує поєднання своїх елементів з екологічними мережами суміжних країн, що входять до Всеєвропейської екологічної мережі, шляхом створення спільних транскордонних територій у межах природних регіонів та природних коридорів, узгодження проектів землеустрою на прикордонних ділян­ках. Моделлю втілення ідей на національному рівні, безперечно, є За­кон України "Про Загальнодержавну програму формування національ­ної екологічної мережі на 2000-2015 роки".
Основною метою Загальнодержавної програми формування наці­ональної екологічної мережі є збільшення площі земель країни з при­родними ландшафтами до рівня, достатнього для збереження їх різ­номаніття, близького до притаманного їм природного стану, та формування їх територіально єдиної системи, побудованої відповідно до забезпечення можливості природних шляхів міграції та поширення видів рослин і тварин, яка б забезпечувала збереження природних екосистем, видів рослинного і тваринного світу та їх популяцій.
Відповідно до законів України "Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки" та "Про екологічну мережу України" до складу територій національ­ної екомережі включаються такі категорії земель:
► території та об'єкти природно-заповідного фонду міжнародного, загальнодержавного та місцевого значення;
► землі водного фонду, водно-болотні угіддя, водоохоронні зони;
►землі лісового фонду, полезахисні лісові смуги й інші захисні насадження, які не віднесені до земель лісового фонду;
►території з особливо цінними в екологічному відношенні природ­ними комплексами, на яких зростають рослинні угруповання, занесені до Зеленої книги України, рідкісні види тваринного і рослинного світу, занесені до Червоної книги України, та відповідних міжнародних "чер­воних переліків", ділянки степової рослинності, кам'яні розсипи, піски, солончаки тощо;
►землі рекреаційного та оздоровчого призначення з їх природ­ними ресурсами, які використовуються для організації масового відпо­чинку населення і туризму та проведення спортивних заходів;
►частково землі сільськогосподарського призначення екстенсив­ного використання - пасовища, луки, сіножаті тощо;
► радіоактивно забруднені землі, які не використовуються, але підлягають охороні за окремим спеціальним статусом.
З метою формування в Україні складової частини Всеєвропейської екологічної мережі та підтримання життєзабезпечуючих функцій довкіл­ля, створення необхідних умов для реструктуризації та зниження ан­тропогенного впливу на нього до екологічно допустимого рівня необ­хідно забезпечити:
► збільшення площі природно-заповідного фонду шляхом ство­рення нових, у тому числі і транскордонних, та розширення існуючих територій та об'єктів, які б відповідали умовам збереження особливо цінних природних комплексів;
► збереження природних ландшафтів на ділянках, що мають історико-культурну цінність;
► включення до програм екологічного оздоровлення басейнів рі­чок Сіверського Донця, Південного Бугу, Західного Бугу, Дністра, Ду­наю заходів щодо створення й упорядження водоохоронних зон і при­бережних захисних смуг водних об'єктів, запровадження особливого режиму використання земель на ділянках витоку річок;
► екологічно доцільне збільшення площі лісів і на їх основі фор­мування єдиної територіальної системи шляхом встановлення спеціа­льного режиму збереження та використання лісових територій, ство­рення захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг;
► консервація деградованих і забруднених земель з наступною їх натуралізацією, залуження і заболочення земель;
► збереження природних ландшафтів на землях промисловості, транспорту, зв'язку, оборони.


Коментарі (0)

Коментувати

Додавати коментарі можуть тільки зареєстровані користувачі.
[ Регистрация | Вход ]
Молодіжна громадсько-екологічна організація "Наш дім - Манява"© 2003-2017/ All right reseved / Design by VWStudio /