МГЕО "Наш дім - Манява" » Каталог статей » Екологічні форми водоростей

Екологічні форми водоростей

26.05.2019 / Коментарів: 0 / Категорія: / Добавив: Гість

Водорості — це екологічна група рослин, які належать до над царств прокаріотів і еукаріотів.

Серед прокаріотів виділяються відділи синьозелених (Суапо-рЬуіа) та первісних зелених водоростей (Ргоспіогорпуіа). Зелені водорості живуть у симбіозі з асцидіямі у тропічних і субтропічних морських літоральних зонах.

До еукаріотів належать водорості одинадцяти відділів (пере­лічені в систематичному порядку): евгленофітові (Еі^іепо-рЬуіа), динофітові (Біпорігуіа), криптофітові (Сгуріюрі^а), рафідофітові (Ііарпуаорі^а), золотисті (Спгуворі^а), діато­мові (ВасіїїагіорЬуіа), жовтозелені (Xanthophyta), червоні (ШіосІор1гу1;а), бурі (Рпаеорпуіа), зелені (Сшогор1гу1;а), харові (Спагорпуіа). Провідну роль у прісноводних екосистемах здебільшого відіграють синьозелені, діатомові та зелені, у морських — бурі, червоні, діатомові, динофітові водорості.

За формою тіла водорості поділяються на такі основні типи: амебоїдний (ризоподіальний), монадний (джгутиковий), гемімонадний (палмелоїдний), кокоїдний, нитчастий (трихальний), різнонитчастий (гетеротрихальний), псевдопаренхіматозний

|весправжньотканинний), тканинний (паренхіматозний), сифо-яальний та сифонокладальний.

Амебоїдний тип характеризується непостійною формою тіла, ©кресленою клітинними оболонками, та здатністю до пересу­вання подібно до амеби. До такого типу належать деякі пред­ставники динофітових, золотистих і жовтозелених водоростей.

Монадний (джгутиковий) тип будови тіла властивий одноклітинним і колоніальним організмам, які мають міцну клітинну оболонку та один або кілька джгутиків. При утво­ренні колоній окремі клітини монадної будови об'єднуються шляхом покриття їх слизом або зростання оболонок. Цей тип властивий багатьом видам динофітових, евгленофітових, криптофітових, золотистих, жовтозелених і зелених водоростей.

Гемімонадну ( палмелоїдну ) структуру мають одноклітинні та колоніальні форми водоростей, які втратили джгутики та псевдоподії, а разом з ними і можливість активно пересуватись у вегетативному стані. Вони мають міцну оболонку і здатні прикріплюватись на поверхні твердих матеріалів. Така будова властива деяким зеленим, жовтозеленим та золотистим водо­ростям.

Кокоїдну будову тіла мають одноклітинні та колоніальні форми, вкриті міцною оболонкою, у яких відсутні джгутики та псевдоподії. Водорості такої будови нерухомі у вегета­тивному стані, за винятком діатомових та десмідієвих. Для діатомових водоростей така будова є типовою. Переважно вона характерна для жовтозелених, рідше для динофітових і крипто­фітових. Евгленофітових і синьозелених водоростей з такою формою тіла немає.

Нитчаста структура формується з багатьох клітин, у формі ниток, які можуть бути прямими або розгалуженими. Вона буває у вільноплаваючих та прикріплених водоростей, що вкриті слизом або без нього. Це одна з найпоширеніших форм серед водоростей різних систематичних груп: синьо­зелених, зелених, жовтозелених, червоних. Рідше зустрічається У золотистих і динофітових.

Різнонитчаста структура є похідною від нитчастої. Вона виникла внаслідок морфологічних перетворень та набуття їх тілами (сланями) можливості горизонтального поширення та прикріплення до твердих субстратів. Такі утворення здатні підніматись вертикально, виконуючи функцію вегетативного розмноження. Горизонтальне та вертикальне розгалуження характерне для багатьох видів синьозелених, золотистих та бурих водоростей.

Псевдопаренхіматозний тип структури характеризується утворенням крупних тіл після зростання ниток розгалуженої різнонитчастої слані.

Значно рідше зустрічається у водоростей тканинна (парен­хіматозна) структура тіла. Вона утворюється внаслідок поділу клітин у трьох перпендикулярних напрямках. Такий тип будо­ви від умов середовища. Виділяють такі екологічні форми водоростей: планктонні, нейстонні, бентосні, перифітонні.

Планктонні водорості перебувають у товщі води в стані «паріння» або завислому стані. Цьому сприяють дрібні розміри тіла, наявність на його поверхні таких утворень, як шипи, щетинки, перетинки, які збільшують загальну площу поверхні тіла. У клітинах багатьох видів планктонних водоростей є жирові включення та газові вакуолі, які значно полегшують вагу тіла і сприяють його плавучості.

Серед планктонних водоростей найбільшим видовим різно­маніттям у континентальних водоймах відзначаються діато­мові, зелені і синьозелені, а у морських — діатомові, динофі-тові та деякі інші.

Водорості нейстону зосереджуються переважно в поверхне­вому шарі як морських, так і прісноводних екосистем. Вони можуть знаходитись на плівці поверхневого натягу (епінейстон) або під нею (гіпонейстон). У цій екологічній зоні найбільше зосереджено золотистих, евгленофітових, жовтозелених та діатомових водоростей. їх розвиток часто буває настільки інтен­сивним, що вони вкривають поверхню водойм суцільним килимом.

На дні водойм зустрічаються різні види бентосних непри-кріплених та дрібних прикріплених до субстрату форм водо­ростей, серед яких переважають діатомові, зелені, синьозелені, жовтозелені. Найчастіше прикріплені водорості освоюють такі тверді субстрати, як каміння, підводні частини скель, занурені конструкції гідротехнічних споруд тощо. Такі водорості отримали назву епілітних.

Бентосні водорості, які живуть на пухкому ґрунті (пісок, мул), переважно неприкріплені. Вони можуть вільно пересу­ватись між частинками ґрунту — епіпелітами. До таких форм належать мікроскопічні діатомові, золотисті, евгленофітові, криптофітові, динофітові та деякі інші водорості. Найчастіше такі водорості зустрічаються в озерах, водосховищах та інших водних об'єктах або в їх частинах, де відсутня швидка течія.

До особливого екологічного угруповання належать водорості перифітону, або водорості обростань. У гірських річках з твер­дим кам'янистим дном формується переважно угруповання реофільних організмів, до яких належать прісноводні зелені, діатомові, синьозелені, золотисті та червоні водорості. Вони міцно закріплюються на твердому субстраті, що дає їм мож­ливість протидіяти швидким потокам води.

Таким чином, залежно від екологічних та біологічних особ­ливостей окремі систематичні групи водоростей, обирають пев­ну екологічну зону водойм.

Екологія різних видів водоростей одного відділу різна. Вони можуть входити до складу планктону, нейстону, бентосу або перифітону


Коментарі (0)

Коментувати

Додавати коментарі можуть тільки зареєстровані користувачі.
[ Регистрация | Вход ]
Молодіжна громадсько-екологічна організація "Наш дім - Манява"© 2003-2017/ All right reseved / Design by VWStudio /