МГЕО "Наш дім - Манява" » Каталог статей » Трофічна структура біоти водних екосистем

Трофічна структура біоти водних екосистем

26.05.2019 / Коментарів: 0 / Категорія: / Добавив: Гість

Живі організми гідробіосфери, залежно від джерел засво­єння вуглецю, поділяють па. автотрофів і гетеротрофів. Авто­трофні організми підтримують свою життєдіяльність за рахунок неорганічних джерел вуглецю (С02). В свою чергу серед них є фототрофи, тобто такі, які синтезують органічну  речовину з діоксиду вуглецю (С02) завдяки сонячній енергії, іхемотрофи, що використовують у подібних реакціях хімічну енергію.

Фототрофні організми (фотоавтотрофи) — це всі зелені рослини. Для них характерним є наявність пігментів — перш за все хлорофілу, який відіграє найважливішу роль у процесі фотосинтезу.

До хемоавтотрофів, або хемосинтезуючих організмів, нале­жать бактерії, які використовують як джерело вуглецю його діоксид, а енергію для синтезу органічної речовини отримують від протікання хімічних реакцій окиснення водню, сірки, заліза та інших неорганічних сполук. Такі властивості мають, наприклад, залізобактерії, сіркобактерії, нітрифікуючі бактерії та інші.

Головними фотосинтезуючими організмами гідросфери є водорості, вищі рослини та деякі бактерії, що мають фотосин­тетичні пігменти.

До гетероавтотрофів, або міксотрофів, належать орга­нізми, здатні як до автотрофного, так і до гетеротрофного живлення. Гетеротрофні організми використовують для живлення готові органічні сполуки. До таких організмів нале­жать вищі паразитичні рослини, деякі види водоростей, грибів, багато бактерій (за винятком фотосинтезуючих і хемосинтезуючих), усі тварини.

Поділ рослин і бактерій на гетеротрофні й автотрофні, незва­жаючи на принципові відмінності в їх обміні речовин, є досить умовним. Навіть типові автотрофи, тобто зелені рослини, можуть засвоювати з навколишнього середовища деяку кіль­кість органічних речовин, але ростуть і розвиваються вони краще при засвоєнні мінеральних елементів. Для більшості водоростей характерним є міксотрофізм, тобто мішаний тип живлення. Поряд з автотрофним живленням неорганічними речовинами, яке відбувається в процесі фотосинтезу або хемо­синтезу, у таких організмів можливе і гетеротрофне засво­єння вже готових органічних речовин. Це деякі залізобактерії, сіркобактерії, деякі водорості. Найчастіше міксотрофні орга­нізми зустрічаються в забруднених водоймах.

У водних екосистемах угруповання гідробіонтів (бактерії, гриби, рослини, тварини) пов'язані між собою трофічними взаєминами, при яких одні групи організмів поїдають інших. Внаслідок таких «ланцюгів живлення» речовина і енергія в гідросфері передаються у певній послідовності. Потік енергії в екосистемі починається з первинної продукції (перший тро­фічний рівень), продовжується через безпосередніх її спожи-вачів-консументів 1-го порядку (другий рівень); при цьому створюється вторинна, або проміжна, продукція, яку спожи­вають консументи II порядку (третій рівень), або хижаки. Сукупність організмів, які займають певне положення у трофічному ланцюгу, отримала назву трофічні рівні


Коментарі (0)

Коментувати

Додавати коментарі можуть тільки зареєстровані користувачі.
[ Регистрация | Вход ]
Молодіжна громадсько-екологічна організація "Наш дім - Манява"© 2003-2017/ All right reseved / Design by VWStudio /