МГЕО "Наш дім - Манява" » Каталог статей

ЕКОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА І АУДИТ

06.07.2014 / Коментарів: 0 / Категорія: Екологічна експертиза / Добавив: manyava

В Україні здійснюються державна, громадська та інші види еколо­гічної експертизи. Проведення екологічної експертизи є обов’язковим у процесі законотворчої, інвестиційної, управлінської, господарської та іншої діяльності, що впливає на стан довкілля. Порядок проведення екологічної експертизи визначається законодавством України.


Детальніше

СИСТЕМА ІНФОРМАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

06.07.2014 / Коментарів: 0 / Категорія: Екологічна експертиза / Добавив: manyava

Особливості інформаційної системи в галузі екологічної безпеки. Для прийняття обґрунтованих управлінських рішень в галузі охорони навколишнього середовища важливе місце приділяється інформаційній системі, що повинна мати у своєму розпорядженні різний банк еколого-економічних даних і відповідати основним вимогам раціонального природокористування. На відміну від інших інформаційних систем, екологічна інформація  має ряд особливостей, що класифікуються по наступним ознаках.


Детальніше

АКРЕДИТАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ЛАБОРАТОРІЙ

06.07.2014 / Коментарів: 0 / Категорія: Екологічна експертиза / Добавив: manyava

Акредитацiя – це процедура, завдяки якiй авторитетний орган офiцiйно визнає, що орган або особа компетентнi виконувати певнi завдання. Іншими словами, акредитацiя спричиняє атестацiю та аудит лабораторiй, органiв з сертифiкацiї та iнспектування, якi проводяться через систематичнi iнтервали третьою стороною щодо визначення їх технiчної компетенцiї згiдно визначених технiчних критерiїв. Як технiчна оцiнка третьою стороною, вона є важливим iнструментом для створення i пiдтримки довiри до цих органiв.


Детальніше

РОЗГЛЯД ДОКУМЕНТІВ ТА УМОВИ ВИДАЧІ ДОЗВОЛІВ НА ВИКИДИ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ СТАЦІОНАРНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ

06.07.2014 / Коментарів: 0 / Категорія: Екологічна експертиза / Добавив: manyava

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря повинні маі-л підприємства, установи, організації, а також громадяни, які провадять підприємницьку діяльність без створення юридичної особи (підприємства), що здійснюють викиди стаціонарними джерелами.


Детальніше

ВСТАНОВЛЕННЯ РІВНІВ ШКІДЛИВОГО ВПЛИВУ І ЛІМІТІВ ВИКИДІВ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ

06.07.2014 / Коментарів: 0 / Категорія: Екологічна експертиза / Добавив: manyava

Рівні шкідливого впливу фізичних і біологічних факторів на атмосферне повітря встановлюються з метою введення плати за шкідливий вплив фізичних і біологічних факторів на атмосферне повітря.


Детальніше

РОЗРОБКА І ЗАТВЕРДЖЕННЯ НОРМАТИВІВ ГРАНИЧНО ДОПУСТИМИХ ВИКИДЮ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН У АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ СТАЦІОНАРНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ

06.07.2014 / Коментарів: 0 / Категорія: Екологічна експертиза / Добавив: manyava

"Порядок розроблення та затвердження нормативів граничнодопустимих викидів за­бруднюючих речовин із стаціонарних джерел", затверджений Постановою Кабінету Міні­стрів України від 28.12.2001 р. № 1780 відповідно до статті 5 Закону України "Про охоро­ну атмосферного повітря".


Детальніше

ДЕРЖАВНИЙ ОБЛІК В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ

06.07.2014 / Коментарів: 0 / Категорія: Екологічна експертиза / Добавив: manyava

Здійснення державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря є обов'язковим для виконання органами державної виконавчої влади, підприємст­вами, установами та організаціями незалежно від форм власності


Детальніше

СКЛАДАННЯ ЗВІТУ ПРОВЕДЕННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ВИКИДІВ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН НА ПІДПРИЄМСТВІ

06.07.2014 / Коментарів: 0 / Категорія: Екологічна експертиза / Добавив: manyava

Нормування у галузі охорони атмосферного повітря проводиться з метою встановлення комплексу обов'язкових норм, правил, вимог щодо охорони атмосферного повітря від забруднення,


Детальніше

ЗАГАЛЬНІ САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНІ ВИМОГИ ДО РОЗМІЩЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ, ДО ВИРОБНИЧИХ І ДОПОМІЖНИХ ПРИМІЩЕНЬ

06.07.2014 / Коментарів: 0 / Категорія: Екологічна експертиза / Добавив: manyava

Санітарно-захисні зони

Промислові підприємства, що виділяють газ, дим, копіть, пил, а також ті, що створюють шум, необхідно розташовувати по відношенню до найближчого житлового району з підвітряного боку і відділяти від його кордонів санітарно-захисною зоною згідно з санітарними нормами проектування промислових підприємств. Санітарно-захисна зона або будь-яка її частина не може розглядатися як резервна територія підприємства і використовуватися для розширення виробничої площадки.


Детальніше

ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ, ЩО НАЛЕЖАТЬ ДО ПРИРОДООХОРОННИХ ЗАХОДІВ

06.07.2014 / Коментарів: 0 / Категорія: Екологічна експертиза / Добавив: manyava

Види діяльності, що належать до природоохоронних заходів 


Детальніше

Заяви про наміри інвестиційного будівництва

25.11.2013 / Коментарів: 0 / Категорія: Екологічна експертиза / Добавив: manyava

8.1. Заява про наміри інвестиційного будівництва.
8.2. Заява про екологічні наслідки запланованої діяльності.
8.3. Завдання на розроблення матеріалів ОВНС.


Детальніше

Оцінка впливів запланованої діяльності на соціальне і техногенне середовище

25.11.2013 / Коментарів: 0 / Категорія: Екологічна експертиза / Добавив: manyava

7.1. Оцінка впливів запланованої діяльності на соціальне і техногенне середовище.
7.2. Оцінка впливів на навколишнє середовище при будівництві і вимоги до ОВНС у схемі інвестиційного процесу будівництва.
7.3. Комплексні заходи щодо забезпечення нормативного стану навколишнього середовища та його безпеки.


Детальніше

Оцінка впливів запланованої діяльності на навколишнє природне середовище

25.11.2013 / Коментарів: 0 / Категорія: Екологічна експертиза / Добавив: manyava

6.1 Загальні вимоги.
6.2 Клімат і мікроклімат.
6.3 Повітряне середовище.
6.4 Геологічне середовище і ґрунти.
6.5 Водне середовище.
6.6 Рослинний і тваринний світ, заповідні об'єкти.


Детальніше

Склад розділу ОВНС

25.11.2013 / Коментарів: 0 / Категорія: Екологічна експертиза / Добавив: manyava

5.1 Структура і склад розділу ОВНС.
5.2 Підстави для проведення ОВНС.
5.3 Звітні матеріали з ОВНС.
5.4 Загальна характеристика об’єкта проектування.
5.5 Фізико-географічні особливості району і майданчика (траси) розміщення об’єкта.


Детальніше

Порядок і етапи виконання ОВНС; юридичні аспекти розробки матеріалів ОВНС

25.11.2013 / Коментарів: 0 / Категорія: Екологічна експертиза / Добавив: manyava

4.1 Порядок підготовки і виконання матеріалів ОВНС.
4.2 Етапи проектування, будівництва і виконання ОВНС у схемі інвестиційного процесу.
4.3 Юридичні аспекти розробки матеріалів ОВНС.


Детальніше

Стадії розробки матеріалів ОВНС

25.11.2013 / Коментарів: 0 / Категорія: Екологічна експертиза / Добавив: manyava

3.1 Загальні відомості.
3.2 Стадія розробки схеми розвитку, розміщення підприємств, об’єктів відповідної галузі на перспективу.
3.3 Стадія внесення відповідним міністерством пропозицій про створення (розширення, реконструкцію) підприємства або об’єкта.
3.4 Стадія підготовки матеріалів попереднього вибору земельної ділянки для розміщення будівництва чи розвитку діючого підприємства (об’єкта).
3.5 Стадія розробки техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) або техніко-економічних розрахунків (ТЕР), чи проектів будівництва нового, або реконструкції (розвитку) існуючого підприємства.


Детальніше

Перелік об’єктів, на які документація по ОВНС розробляється в повному обсязі

25.11.2013 / Коментарів: 0 / Категорія: Екологічна експертиза / Добавив: manyava

2.1 Об’єкти, що становлять підвищену екологічну небезпеку.
2.2 Проектні матеріали, у складі яких документація по ОВНС не розробляється.
2.3 Врахування громадських інтересів.


Детальніше

Поняття екологічної експертизи і оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС)

25.11.2013 / Коментарів: 0 / Категорія: Екологічна експертиза / Добавив: manyava

1.1 Поняття, ціль і принципи екологічної експертизи.
1.2 Поняття і місце ОВНС в матеріалах експертизи; ціль і завдання ОВНС.
1.3 Основні положення, терміни та їх визначення в матеріалах ОВНС.


Детальніше
Молодіжна громадсько-екологічна організація "Наш дім - Манява"© 2003-2017/ All right reseved / Design by VWStudio /